main menu
group

อำนวยการ

สถิติใหม่

information
standard
member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
download_gif

 600124 02


นายปกรณ์ ม่วงเจริญ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2

กำกับดูแลงานสำนักงาน

  1. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [ ดูรายละเอียดกลุ่ม ]
  2. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน [ ดูรายละเอียดกลุ่ม ]

กำกับดูแลกลุ่มโรงเรียน

  1. กลุ่มโรงเรียนดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจรา จ.กาญจนบุรี [ดูรายชื่อโรงเรียน ]
  2. กลุ่มโรงเรียนสระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี [ดูรายชื่อโรงเรียน ]
  3. กลุ่มโรงเรียนห้วยกระเจา-วังไผ่ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี [ดูรายชื่อโรงเรียน ]

600124 01

pr_kan2
pr
gallery
ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านเขาช่อง

02 IMG 5777

อ่านเพิ่มเติม...
ตรวจเยี่ยม ร.ร.วัดสำนักคร้อ

10 IMG 5747

อ่านเพิ่มเติม...
เคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต

02 IMG 5703

อ่านเพิ่มเติม...
อบรมหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย

003 IMG 5596

อ่านเพิ่มเติม...
จัดประชุม PISA 2018

036 IMG 2501

อ่านเพิ่มเติม...
การเงินชี้แจงการเบิกเงินคูปองครู

59 IMG 5554

อ่านเพิ่มเติม...
service
raka
obec_new
nacc
hotnews
admin
เว็บไซต์ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ถนนกาญจนบุรี-อู่ทอง ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
โทรศัพท์(ตู้สาขา) 034-579234 , 034-579208
โทรศัพท์(สายตรงเคาน์เตอร์) 034-579242
โทรศัพท์(สายตรง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2) 034-579127 

Copyright © www.kan2.go.th