ผู้บริหาร ร.ร. อ.ท่ามะกา

ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา อ.ท่ามะกา

620402 04

ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา อ.ท่ามะกา ในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 แยกตาม ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน (SP Center) ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ท่ามะกา 1
(SP Center ท่ามะกา 1) แผนที่แสดงที่ตั้งโรงเรียนใน SPcenter

1. โรงเรียนวัดสนามแย้
นายบุญช่วย เสลาลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสนามแย้
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-8065516
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

2. โรงเรียนบ้านหนองลาน
นายยุทธนา เหงี่ยมจุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองลาน
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 086-7751509
รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ

3. โรงเรียนบ้านท่ามะกา
นายอภิชาต แก่นน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะกา
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-4819290
กรรมการศูนย์ฯ

4. โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน
นายกิตติศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยตะเคียน
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 061 2288671
กรรมการศูนย์ฯ

5. โรงเรียนวัดหนองโรง
นายสมเพชร จันทะจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองโรง
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 083-3168749
กรรมการศูนย์ฯ

6. โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด
นายนพดล เล็กบาง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 085 9442440
กรรมการศูนย์ฯ

7. โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน
นางสุจิตรา มีจำรัส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งประทุน
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-8801706
กรรมการศูนย์ฯ

8. โรงเรียนวัดดอนชะเอม
นายวิโรจน์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนชะเอม
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-9423867
กรรมการศูนย์ฯ

9. โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง
ประสาท สิงเสวก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-9417473
กรรมการศูนย์ฯ

10. โรงเรียนบ้านหนองกรด
นายนภภูมิ พรมแดน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกรด
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-8268455
กรรมการและเลขานุการศูนย์ฯ


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ท่ามะกา 2
(SP Center ท่ามะกา 2) แผนที่แสดงที่ตั้งโรงเรียนใน SPcenter

1. โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'
นายวรเทพ รักษาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-9437935
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

2. โรงเรียนวัดสำนักคร้อ
นายโกวิท ทั่วจบ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสำนักคร้อ
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 097-1578505
รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ

3. โรงเรียนบ้านบึงวิทยา
นางสาวรสสุคนธ์ มั่นคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงวิทยา
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 086 3470368

4. โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง
นายสมปอง ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-8074565
กรรมการศูนย์ฯ

5. โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
นางสาวอรอนงค์ ระงับพิศษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรางกระต่าย
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-2581829
กรรมการศูนย์ฯ

6. โรงเรียนบ้านหนองตาคง
นายพิเชษฐ์ ฤทธิ์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาคง
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 087 0974009
กรรมการศูนย์ฯ

7. โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน
นางสาววารุณี ตะโภู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะคร้ำเอน
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-9127576
กรรมการศูนย์ฯ

8. โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล
นางภรภัทร อรุณแข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่เจริญผล
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-8366658
กรรมการและเลขานุการศูนย์ฯ


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ท่ามะกา 3
(SP Center ท่ามะกา 3) แผนที่แสดงที่ตั้งโรงเรียนใน SPcenter

1. โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง
นายปรีชา ศรีนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-9428020
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

2. โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร
นายสมศักดิ์ ฉันทปราโมทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-9866378
รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ คนที่ 1

3. โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา
นายวินัย สีบานเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-0208851
รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ คนที่ 2

4. โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น
นายมะนู กาญจนพฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 086-1737065
กรรมการศูนย์ฯ

5. โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์
นางชีวรัตน์ พลบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 085 2913375
กรรมการศูนย์ฯ

6. โรงเรียนบ้านดอนรัก
นายเสนอ ลักษณุกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนรัก
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-0706033
กรรมการศูนย์ฯ

7. โรงเรียนประชาวิทยาคาร
นางยุกฟ้า พวงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาวิทยาคาร
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 093-4518558, 089-2087565
กรรมการศูนย์ฯ

8. โรงเรียนบ้านดอนตาลเสี้ยน
นายวินัย ทองดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนตาลเสี้ยน
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 082-2445435
กรรมการศูนย์ฯ

9. โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น
นายชลิตร์ ตันเรืองศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองไม้แก่น
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-7442043
กรรมการศูนย์ฯ

10. โรงเรียนวัดหนองลาน
นายเกษม ประจักษ์ศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองลาน
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 061 4215237
กรรมการศูนย์ฯ

11. โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142
นางสมหมาย ลิขิตธนานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 084-8548504
กรรมการและเลขานุการศูนย์ฯ


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ท่ามะกา 4
(SP Center ท่ามะกา 4) แผนที่แสดงที่ตั้งโรงเรียนใน SPcenter

1. โรงเรียนบ้านเขาช่อง
นายอำนาจ คุ้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาช่อง
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-9100848
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

2. โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ
นายอาทิตย์ โยมด้วง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 083-3105899
รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ

3. โรงเรียนวัดเขาใหญ่
นายสฤษดิ์ กองสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 086-1629694
กรรมการศูนย์ฯ

4. โรงเรียนวัดเขาตะพั้น
นายจามร วรรณากาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาตะพั้น
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 084-5332862
กรรมการศูนย์ฯ

5. โรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม
นายอำพร เลิศอาวาส ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 062-5545617
กรรมการศูนย์ฯ

6. โรงเรียนบ้านหนองหิน
นางปภาวริน เลิศอาวาส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 061-5614553
กรรมการศูนย์ฯ

7. โรงเรียนวัดหนองพลับ
นางสาวสุภัทรา พุทธคุณรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองพลับ
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 084-3171549
กรรมการศูนย์ฯ

8. โรงเรียนบ้านดอนเขว้า
นางสาวบุญยืน วิฑูรย์สฤษฏ์ศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเขว้า
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-9187009
กรรมการศูนย์ฯ

9. โรงเรียนบ้านชายธูป
นางสาวสุกัญญา ดีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชายธูป
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 063-1466958
กรรมการศูนย์ฯ

10. โรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร)
นางสาวศรัณย์​ภัทร​ ประ​ทุม​ชาติ​ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร)
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089 6810639
กรรมการศูนย์ฯ

11. โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
นางปัทมา สายสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-913-8729
กรรมการและเลขานุการศูนย์ฯ


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ท่ามะกา 5
(SP Center ท่ามะกา 5) แผนที่แสดงที่ตั้งโรงเรียนใน SPcenter

1. โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
นายบรรจง ปิ่นปฐม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 090-4369429
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

2. โรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)
นางชัชฎาพร โชคสงวนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-8802416
รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ

3. โรงเรียนวัดดอนขมิ้น
นายนพพร ประเสริฐลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนขมิ้น
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-9959349
กรรมการศูนย์ฯ

4. โรงเรียนวัดคร้อพนัน
นายณัฐพล ยิ้มประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคร้อพนัน
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-8061921
กรรมการศูนย์ฯ

5. โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น
นางสุชาดา ชาวนาดอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกระต่ายเต้น
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 086 1631043
กรรมการศูนย์ฯ

6. โรงเรียนบ้านท่าพะเนียง
นางสาวอานุช ศรสินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าพะเนียง
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089 9137652
กรรมการศูนย์ฯ

7. โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 1 (วัดปากบาง)
(ว่าง)
กรรมการศูนย์ฯ

8. โรงเรียนวัดดงสัก
นายจิรศักดิ์ นิยมศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดงสัก
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 086 1612929
กรรมการศูนย์ฯ

9. โรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์
นางสาวราตรี ทองศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 090-996-5536
กรรมการและเลขานุการศูนย์ฯ


 

pr_2562
pr_kan2
pr
raka
gallery
information
service
standard
baby_01
obec_new
hotnews
main menu
group

อำนวยการ

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin