ผู้บริหาร ร.ร. อ.ท่ามะกา

ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา อ.ท่ามะกา

620402 04

ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา อ.ท่ามะกา ในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 แยกตาม ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน (SP Center) ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ท่ามะกา 1
(SP Center ท่ามะกา 1) แผนที่แสดงที่ตั้งโรงเรียนใน SPcenter

1. โรงเรียนวัดสนามแย้
นายบุญช่วย เสลาลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสนามแย้
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-8065516
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

2. โรงเรียนบ้านหนองลาน
นายยุทธนา เหงี่ยมจุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองลาน
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 086-7751509
รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ

3. โรงเรียนบ้านท่ามะกา
นายอภิชาต แก่นน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะกา
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-4819290
กรรมการศูนย์ฯ

4. โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน
นายกิตติศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยตะเคียน
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 061 2288671
กรรมการศูนย์ฯ

5. โรงเรียนวัดหนองโรง
นายสมเพชร จันทะจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองโรง
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 083-3168749
กรรมการศูนย์ฯ

6. โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด
นายนพดล เล็กบาง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 085 9442440
กรรมการศูนย์ฯ

7. โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน
นางสุจิตรา มีจำรัส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งประทุน
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-8801706
กรรมการศูนย์ฯ

8. โรงเรียนวัดดอนชะเอม
นายวิโรจน์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนชะเอม
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-9423867
กรรมการศูนย์ฯ

9. โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง
ประสาท สิงเสวก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-9417473
กรรมการศูนย์ฯ

10. โรงเรียนบ้านหนองกรด
นายนภภูมิ พรมแดน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกรด
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-8268455
กรรมการและเลขานุการศูนย์ฯ


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ท่ามะกา 2
(SP Center ท่ามะกา 2) แผนที่แสดงที่ตั้งโรงเรียนใน SPcenter

1. โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'
นายวรเทพ รักษาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-9437935
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

2. โรงเรียนวัดสำนักคร้อ
นายโกวิท ทั่วจบ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสำนักคร้อ
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 097-1578505
รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ

3. โรงเรียนบ้านบึงวิทยา
นางสาวรสสุคนธ์ มั่นคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงวิทยา
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 086 3470368

4. โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง
นายสมปอง ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-8074565
กรรมการศูนย์ฯ

5. โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
นางสาวอรอนงค์ ระงับพิศษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรางกระต่าย
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-2581829
กรรมการศูนย์ฯ

6. โรงเรียนบ้านหนองตาคง
นายพิเชษฐ์ ฤทธิ์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาคง
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 087 0974009
กรรมการศูนย์ฯ

7. โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน
นางสาววารุณี ตะโภู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะคร้ำเอน
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-9127576
กรรมการศูนย์ฯ

8. โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล
นางภรภัทร อรุณแข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่เจริญผล
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-8366658
กรรมการและเลขานุการศูนย์ฯ


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ท่ามะกา 3
(SP Center ท่ามะกา 3) แผนที่แสดงที่ตั้งโรงเรียนใน SPcenter

1. โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง
นายปรีชา ศรีนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-9428020
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

2. โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร
นายสมศักดิ์ ฉันทปราโมทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-9866378
รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ คนที่ 1

3. โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา
นายวินัย สีบานเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-0208851
รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ คนที่ 2

4. โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น
นายมะนู กาญจนพฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 086-1737065
กรรมการศูนย์ฯ

5. โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์
นางชีวรัตน์ พลบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 085 2913375
กรรมการศูนย์ฯ

6. โรงเรียนบ้านดอนรัก
นายเสนอ ลักษณุกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนรัก
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-0706033
กรรมการศูนย์ฯ

7. โรงเรียนประชาวิทยาคาร
นางยุกฟ้า พวงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาวิทยาคาร
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 093-4518558, 089-2087565
กรรมการศูนย์ฯ

8. โรงเรียนบ้านดอนตาลเสี้ยน
นายวินัย ทองดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนตาลเสี้ยน
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 082-2445435
กรรมการศูนย์ฯ

9. โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น
นายชลิตร์ ตันเรืองศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองไม้แก่น
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-7442043
กรรมการศูนย์ฯ

10. โรงเรียนวัดหนองลาน
นายเกษม ประจักษ์ศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองลาน
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 061 4215237
กรรมการศูนย์ฯ

11. โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142
นางสมหมาย ลิขิตธนานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 084-8548504
กรรมการและเลขานุการศูนย์ฯ


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ท่ามะกา 4
(SP Center ท่ามะกา 4) แผนที่แสดงที่ตั้งโรงเรียนใน SPcenter

1. โรงเรียนบ้านเขาช่อง
นายอำนาจ คุ้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาช่อง
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-9100848
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

2. โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ
นายอาทิตย์ โยมด้วง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 083-3105899
รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ

3. โรงเรียนวัดเขาใหญ่
นายสฤษดิ์ กองสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 086-1629694
กรรมการศูนย์ฯ

4. โรงเรียนวัดเขาตะพั้น
นายจามร วรรณากาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาตะพั้น
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 084-5332862
กรรมการศูนย์ฯ

5. โรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม
นายอำพร เลิศอาวาส ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 062-5545617
กรรมการศูนย์ฯ

6. โรงเรียนบ้านหนองหิน
นางปภาวริน เลิศอาวาส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 061-5614553
กรรมการศูนย์ฯ

7. โรงเรียนวัดหนองพลับ
นางสาวสุภัทรา พุทธคุณรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองพลับ
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 084-3171549
กรรมการศูนย์ฯ

8. โรงเรียนบ้านดอนเขว้า
นางสาวบุญยืน วิฑูรย์สฤษฏ์ศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเขว้า
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-9187009
กรรมการศูนย์ฯ

9. โรงเรียนบ้านชายธูป
นางสาวสุกัญญา ดีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชายธูป
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 063-1466958
กรรมการศูนย์ฯ

10. โรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร)
นางสาวศรัณย์​ภัทร​ ประ​ทุม​ชาติ​ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร)
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089 6810639
กรรมการศูนย์ฯ

11. โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
นางปัทมา สายสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-913-8729
กรรมการและเลขานุการศูนย์ฯ


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ท่ามะกา 5
(SP Center ท่ามะกา 5) แผนที่แสดงที่ตั้งโรงเรียนใน SPcenter

1. โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
นายบรรจง ปิ่นปฐม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 090-4369429
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

2. โรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)
นางชัชฎาพร โชคสงวนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-8802416
รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ

3. โรงเรียนวัดดอนขมิ้น
นายนพพร ประเสริฐลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนขมิ้น
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-9959349
กรรมการศูนย์ฯ

4. โรงเรียนวัดคร้อพนัน
นายณัฐพล ยิ้มประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคร้อพนัน
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-8061921
กรรมการศูนย์ฯ

5. โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น
นางสุชาดา ชาวนาดอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกระต่ายเต้น
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 086 1631043
กรรมการศูนย์ฯ

6. โรงเรียนบ้านท่าพะเนียง
นางสาวอานุช ศรสินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าพะเนียง
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089 9137652
กรรมการศูนย์ฯ

7. โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 1 (วัดปากบาง)
(ว่าง)
กรรมการศูนย์ฯ

8. โรงเรียนวัดดงสัก
นายจิรศักดิ์ นิยมศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดงสัก
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 086 1612929
กรรมการศูนย์ฯ

9. โรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์
นางสาวราตรี ทองศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 090-996-5536
กรรมการและเลขานุการศูนย์ฯ


 

pr_kan2
pr
raka
gallery
วิทยการคำนวณ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

IMG 9545

อ่านเพิ่มเติม...
วันวิทยาศาสตร์ที่คร้อพนัน

IMG 3716

อ่านเพิ่มเติม...
ต้อนรับ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

IMG 3478

อ่านเพิ่มเติม...
เตรียม ITA ให้กับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

16862 190816 0015

อ่านเพิ่มเติม...
ตรวจเยี่ยมกระต่ายเต้น

16862 190816 0007

อ่านเพิ่มเติม...
พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 32/2562

01

อ่านเพิ่มเติม...
สรุปการประเมินเพชรเสมากาญจน์2

IMG 3373

อ่านเพิ่มเติม...
สพป.เชียงใหม่ เขต 6 มาจัดกิจกรรมที่ทุ่งสมอ

IMG 3313

อ่านเพิ่มเติม...
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
news_kan2
main menu
group

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin
instagram takipçi hilesi instagram followers
shell indir alfa shell indir shell indir shell indir shell indir smm panel instagram takipci beylikdüzü escort beylikdüzü escort beylikdüzü escort avcılar escort şirinevler escort istanbul escort istanbul escort beylikdüzü escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort esenyurt escort şirinevler escort sakarya escort bayan sakarya escort sakarya escort bayan sakarya escort Özel direksiyon dersi direksiyon dersi izmir escort bayan escort izmir bayan izmir escort kiz izmir escortlar izmir escort bayanlar izmir escort kizlar izmir escort kiz izmir bayan escort izmir bayan escortlar izmir escort bayanlar izmir escort escort izmir bayan escort izmir izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort bayan escort izmir izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort porno izle izmir escort izmir escort escort izmir Eskişehir canlı müzik satilik sosyal medya hesaplari php script 1080p film izle film izle konya escort bursa escort eskisehir escort gaziantep escort antep escort bursa escort bursa escort gaziantep escort konya escort bayan gizli çekim porno izle porno turk porno porno izle
instafollowers, porn Özel direksiyon dersi direksiyon dersi ümraniye escort Bedava Bonus Siteleri

brazzers illegal bahis siteleri bodrum escort izmir escort bilim kurgu filmleri bedava bonus Canlı Maç İzle Canlı Maç İzle Canlı Bahis Deneme Bonusu Bonus Veren Siteler Casino Siteleri Bedava Bahis Bedava Bonus Bahis Forumubodrum escort kostenlose porno

shell indir alfa shell indir r57 shell indir wso shell indir Web Admin Shell İndir shell indir shell indir shell indir sex hikayeleri seks hikayesi seks hikayeleri erotik hikayeler erotik hikaye 31 seks hikayeleri porno hikayeleri sikiş hikayeleri türkçe sex uzun sex hikayeleri mersin escort mardin escort manisa escort kayseri escort kars escort artvin escort rize escort konya escort aydın escort antalya escort jigolo arayan bayanlar jigolo bul jigolo sitesi olgun bayanlar jigolo sitesi jigolo olmak istiyorum jigolo ilanı
ankara escort ankara escort antalya escort ankara escort antalya escort halkalı escort istanbul escort capa escort istabul escort ankara escort ankara escort istanbul escort istanbul escort kartal escort umraniye escort antalya escort ankara escort avcılar escort şirinevler escort şirinevler escort avcılar escort atakoy escort şirinevler escort Fare İlaçlama porn videos hd sex movies free porn videos porntube free sex movies free porntube sex movies Betist Mariobet Mariobet Tipobet ümraniye escort recep ivedik 5 erotik film dağ 2 izle porno izle porno izle aşık etme büyüsü instagram takipçi hilesi instagram followers free followers betist medyum aşık etme duası