main menu
group

อำนวยการ

สถิติใหม่

information
standard
member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
download_gif

ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา อ.พนมทวน ในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

 1. โรงเรียนวัดดอนเจดีย์
  นายพนมรักษ์ อาจปักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนเจดีย์
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-9109069
 2. โรงเรียนวัดบ้านน้อย
  (ว่าง)
 3. โรงเรียนวัดสาลวนาราม

  นายวิรัช กุ้ยอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสาลวนาราม
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-2907288

 4. โรงเรียนบ้านบ่อหว้า
  นายผจญ เสนเข็ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหว้า
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-8197979
 5. โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
  (ว่าง)
 6. โรงเรียนบ้านดอนมะขาม
  นายไพวิทย์ ใจกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนมะขาม
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-9415027
 7. โรงเรียนวัดทุ่งสมอ
  นายนิพร เห็นประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งสมอ
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-9815292
 8. โรงเรียนบ้านดอนสระ

  ว่าที่ร.ท.บุรินทร์ จงถวิล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนสระ
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-4343544

 9. โรงเรียนวัดบ้านทวน
  นายธวัชชัย จึงประวัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านทวน
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-2569988
 10. โรงเรียนวัดพังตรุ
  นางสุรีพร บำรุงชล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพังตรุ
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 086-0001935
 11. โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
  นายฉัตรชัย กลั่นบุศย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อระแหง
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-5131377
 12. โรงเรียนบ้านโป่งกูป
  นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งกูป
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 085-2993107
 13. โรงเรียนบ้านกระเจา
  นายปรีดา วิเศษสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเจา
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-9421192
 14. โรงเรียนวัดเบญพาด
  นายวิชา จุลทรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเบญพาด
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-1986068
 15. โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย)
  นายพีระพล ปฏิทัศน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย)
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-4379266
 16. โรงเรียนบ้านโคราช

  นางดวงฤดี สมจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคราช
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-8584537

 17. โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ
  นายสงัด ไล่กระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-7364471
 18. โรงเรียนบ้านหนองจอก
  นายภาคภูมิ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจอก
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-2083625
 19. โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105
  นายธรรมะ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-9158482
 20. โรงเรียนวัดห้วยสะพาน
  นายบุญทรง สัปปุริสสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยสะพาน
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-8801702
 21. โรงเรียนวัดนาพระยา
  นางสาวรจนา วรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาพระยา
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 092-4634451
 22. โรงเรียนบ้านรางยอม
  (ว่าง)
 23. โรงเรียนบ้านห้วยด้วน
  นางเกณิกา ชัยวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยด้วน
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 084-7156372
 24. โรงเรียนบ้านวังรัก
  (ว่าง)
 25. โรงเรียนบ้านหลุมหิน
  นายสนาม สีสังข์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุมหิน
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-8367674
 26. โรงเรียนบ้านหนองขุย
  นายอนุสรณ์ สัตยากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขุย
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 085-2943018
 27. โรงเรียนบ้านสระลุมพุก
  นางสาวอัจฉรี ่จำนงกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระลุมพุก
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 082-2963721
 28. โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า)
  (ว่าง)
pr_kan2
pr
service
raka
nacc
hotnews
admin
เว็บไซต์ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ถนนกาญจนบุรี-อู่ทอง ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
โทรศัพท์(ตู้สาขา) 034-579234 , 034-579208
โทรศัพท์(สายตรงเคาน์เตอร์) 034-579242
โทรศัพท์(สายตรง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2) 034-579127 

Copyright © www.kan2.go.th