ผู้บริหาร ร.ร. อ.ห้วยกระเจา

ผู้บริหารสถานศึกษา อ.ห้วยกระเจา

620402 06

ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา อ.ห้วยกระเจา ในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 แยกตามศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน SP Center  ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ห้วยกระเจา 1
(SP Center ห้วยกระเจา 1) แผนที่แสดงที่ตั้งโรงเรียนใน SPcenter

1. โรงเรียนบ้านซ่อง
นางยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 092-2549665
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

2. โรงเรียนบ้านนาใหม่
ว่าที่ ร.ต.สุริยัน จันทรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาใหม่
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-8582766
รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ

3. โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา
นางอนงค์ หอมทวนลม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 092-2494794
กรรมการศูนย์ฯ

4. โรงเรียนบ้านวังไผ่
นายสมพร หอมทวนลม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังไผ่
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-7369807
กรรมการศูนย์ฯ

5. โรงเรียนบ้านทัพพระยา
นายสามารถ จันหา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทัพพระยา
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 093ข4564532
กรรมการศูนย์ฯ

6. โรงเรียนบ้านเขากรวด
นายชลอ ทองดีเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขากรวด
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-8305845
กรรมการศูนย์ฯ

7. โรงเรียนบ้านเขาศาลา
นายวีรพันษ์ พยาบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาศาลา
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 061-4791559
กรรมการศูนย์ฯ

8. โรงเรียนบ้านไพรงาม 
นางสาวสุขหทัย โพธิ์สวรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไพรงาม
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-9191859
กรรมการศูนย์ฯ

9. โรงเรียนบ้านหนองตายอด
นายโกสิฐ แหยมคอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตายอด
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 086-5634199
กรรมการศูนย์ฯ

10. โรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า
นายเสน่ห์ รักราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-7911996
กรรมการศูนย์ฯ

11. โรงเรียนบ้านอ่างหิน
นายบรรเจิตต์ วงษ์วรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่างหิน
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 080-5883149
กรรมการและเลขานุการศูนย์ฯ


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ห้วยกระเจา 2
(SP Center ห้วยกระเจา 2)

1. โรงเรียนวัดเขารักษ์ 
นายบรรพต ท่าน้ำตื้น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขารักษ์
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-5204011
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

2. โรงเรียนวัดหนองปลิง
นางกมลทิพย์ อิงปัญจลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองปลิง
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 087-1614718
รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ

3. โรงเรียนวัดดอนแสลบ
นายสมนึก พงษ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนแสลบ
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-5271813
กรรมการศูนย์ฯ

4. โรงเรียนบ้านพนมนาง
นางสาวฉวีวรรณ อินชูกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพนมนาง
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 092-5468866
กรรมการศูนย์ฯ

5. โรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้ง
นายธานี เพิกเฉย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้ง
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 098-4977745
กรรมการศูนย์ฯ

6. โรงเรียนบ้านตลุงใต้
นางสาวอัจฉราภรณ์ บัวลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลุงใต้
หมายเลขโทรศัพท์ 089 5093398
กรรมการและเลขานุการศูนย์ฯ


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ห้วยกระเจา 3
(SP Center ห้วยกระเจา 3)

1. โรงเรียนวัดสระลงเรือ
นายธนิต โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระลงเรือ
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-7362371
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

2. โรงเรียนบ้านห้วยลึก
นายณัฐพล ดำรงค์ฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลึก
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 062-5156699
รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ

3. โรงเรียนบ้านไผ่สี
นายเมธี ทองรอด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่สี
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-8807743
กรรมการศูนย์ฯ 081-8807743

4. โรงเรียนบ้านห้วยยาง
นางประทุม บุญมาเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 087-8274370
กรรมการศูนย์ฯ

5. โรงเรียนบ้านสระจันทอง
นางสาวกิ่งกาญ จงประจันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระจันทอง
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 080-6564420
กรรมการศูนย์ฯ

6. โรงเรียนเมตตาจิตต
นางสาวธัญชนก ดอกพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนเมตตาจิตต
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 083-3115081
กรรมการศูนย์ฯ

7. โรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข
นายลิขิต โคกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 080-3450471
กรรมการและเลขานุการศูนย์ฯ


 

pr_kan2
pr
raka
gallery
อวยพรเดือนเกิดประจำเดือนกรกฎาคม

IMG 1306

อ่านเพิ่มเติม...
พัฒนาบุคลากรสำนักงาน

IMG 1259

อ่านเพิ่มเติม...
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

IMG 1200

อ่านเพิ่มเติม...
ทำบุญเดือนเกิดประจำเดือนกรกฎาคม

IMG 1194

อ่านเพิ่มเติม...
ถวายสัตย์ปฏิญาณ

IMG 1044

อ่านเพิ่มเติม...
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

IMG 1000

อ่านเพิ่มเติม...
จัดทำข้อมูลปัจจัยพื้นฐาน

IMG 0850

อ่านเพิ่มเติม...
อบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

IMG 0805

อ่านเพิ่มเติม...
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
news_kan2
main menu
group

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin