ข้อมูลบุคลากร

นายธนะชน ทัศนะเกตุ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2

 TN 1


นายธนะชน ทัศนะเกตุ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ข้อมูลเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563

กำกับดูแลงานสำนักงาน

 1. กลุ่มอำนวยการ [ ดูรายละเอียดกลุ่ม ]
 2. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร [ ดูรายละเอียดกลุ่ม ]

กำกับดูแลศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน (SP Center)

 1. ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ห้วยกระเจา1 (SP Center ท่ามะกา2) อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี [ดูรายชื่อโรงเรียน ]
 2. ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ห้วยกระเจา2 (SP Center ท่ามะกา4) อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี [ดูรายชื่อโรงเรียน ]

กลุ่มกฎหมายและคดี

 

กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.กาญจนบุรี เขต 2


620723 05

o01 08 2


 600124 22

โครงสร้างหน่วยงาน(กลุ่มต่างๆในสำนักงาน)

 600124 22

 

โครงสร้างภายในสำนักงาน (กลุ่มต่างๆใน สพป.กาญจนบุรี เขต 2)

630708 02

630708 01

 1. กลุ่มอำนวยการ [ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ]
 2. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ [ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ]
 3. กลุ่มบริหารงานบุคคล [ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ]
 4. กลุ่มนโยบายและแผน [ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ]
 5. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ]
 6. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ]
 7. หน่วยตรวจสอบภายใน [ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ]
 8. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ]
 9. กลุ่มกฎหมายและคดี [ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ]
 10. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร [ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ]

 

หน่วยตรวจสอบภายใน

600124 29

บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.กาญจนบุรี เขต 2


620723 09

o01 06 2


 600124 22

pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

download_gif
member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new