กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มอำนวยการ
(Director)

: : ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน : :
- งานสารบรรณสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- งานช่วยอํานวยการ
- งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
- งานยานพาหนะ
- งานการจัดระบบบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- งานประสานงาน
- งานเลือกและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
- งานประชาสัมพันธ์
- งานสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

 Download : กลุ่มอำนวยการ (Director).pdf

pr_kan2
pr
raka
gallery
อวยพรเดือนเกิดประจำเดือนกรกฎาคม

IMG 1306

อ่านเพิ่มเติม...
พัฒนาบุคลากรสำนักงาน

IMG 1259

อ่านเพิ่มเติม...
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

IMG 1200

อ่านเพิ่มเติม...
ทำบุญเดือนเกิดประจำเดือนกรกฎาคม

IMG 1194

อ่านเพิ่มเติม...
ถวายสัตย์ปฏิญาณ

IMG 1044

อ่านเพิ่มเติม...
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

IMG 1000

อ่านเพิ่มเติม...
จัดทำข้อมูลปัจจัยพื้นฐาน

IMG 0850

อ่านเพิ่มเติม...
อบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

IMG 0805

อ่านเพิ่มเติม...
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
news_kan2
main menu
group

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin