กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มนโยบายและแผน
(Policies and plans)

: : ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน : :
- งานธุรการ
- งานข้อมูลสารสนเทศ
- งานนโยบายและแผน
- งานวิเคราะห์งบประมาณ
- งานติดตาม ประเมินและรายงานผล
- งานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
Download : กลุ่มนโยบายและแผน (Policies and plans).pdf

pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

download_gif
member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new