ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


1.ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

     แผนโครงการที่1 วันที่6ธ.ค.61 

     แผนโครงการที่2 วันที่15ม.ค.62

     แผนโครงการที่3 วันที่27ก.พ.62

     แผนโครงการที่4 วันที่8ก.พ.62

     แผนโครงการที่5 วันที่18มี.ค.62

     แผนโครงการที่6 วันที่26มี.ค.62

     แผนโครงการที่7 วันที่24เม.ย.62

     แผนโครงการที่8 วันที่29เม.ย.62


2.ประกาศร่างขอบเขตของงาน

     ร่างขอบเขตโครงการที่1วันที่19พ.ย.61

     ร่างขอบเขตโครงการที่2วันที่14ม.ค.62

     ร่างขอบเขตโครงการที่3วันที่25ก.พ.62

     ร่างขอบเขตโครงการที่4วันที่5ก.พ.62

     ร่างขอบเขตโครงการที่5วันที่11มี.ค.62

     ร่างขอบเขตโครงการที่6วันที่22มี.ค.62

     ร่างขอบเขตโครงการที่7วันที่23เม.ย.62

     ร่างขอบเขตโครงการที่8วันที่26เม.ย.62


3.ประกาศราคากลาง

     ราคากลางโครงการที่1วันที่19พ.ย.61

     ราคากลางโครงการที่2วันที่14ม.ค.62

     ราคากลางโครงการที่3วันที่25ก.พ.62

     ราคากลางโครงการที่4วันที่5ก.พ.62

     ราคากลางโครงการที่5วันที่11มี.ค.62

     ราคากลางโครงการที่6วันที่22มี.ค.62

     ราคากลางโครงการที่7วันที่23เม.ย.62

     ราคากลางโครงการที่8วันที่26เม.ย.62


4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

     ประกาศโครงการที่ 1วันที่6ธ.ค.61

     ประกาศโครงการที่ 2วันที่15ม.ค.62

     ประกาศโครงการที่ 3วันที่5มี.ค.62

     ประกาศโครงการที่ 4วันที่8ก.พ.62

     ประกาศโครงการที่ 5วันที่19มี.ค.62

     ประกาศโครงการที่ 6วันที่26มี.ค.62

     ประกาศโครงการที่ 7วันที่24เม.ย.62

     ประกาศโครงการที่ 8วันที่29เม.ย.62


5.ประกาศผลการประกวดราคาซื้อ จ้าง

     ผู้ชนะ โครงการที่ 1วันที่2ม.ค.62

     ผู้ชนะ โครงการที่ 2วันที่11ก.พ.62

     ผู้ชนะ โครงการที่ 3วันที่19มี.ค.62

     ผู้ชนะ โครงการที่ 4วันที่1มี.ค.62

     ผู้ชนะ โครงการที่ 5วันที่11เม.ย.62

     ผู้ชนะ โครงการที่ 6วันที่11เม.ย.62

     ผู้ชนะ โครงการที่ 7วันที่14พ.ค.62

     ผู้ชนะ โครงการที่ 8วันที่15พ.ค.62


6.ประกาศสัญญาหรือข้อตกลง

     โครงการที่ 1

          ใบสั่งซื้อที่15ปี2562วันที่25ม.ค.62

          ใบสั่งซื้อที่16ปี2562วันที่30ม.ค.62

          ใบสั่งซื้อที่17ปี2562วันที่1ก.พ.62

          สัญญาที่1ปี2562วันที่21ม.ค.62

     โครงการที่ 2

          สัญญาที่ 2ปี2562วันที่27ก.พ.62

     โครงการที่ 3

          สัญญาที่ 4ปี2562วันที่19เม.ย.62

     โครงการที่ 4

          ใบสั่งซื้อที่24ปี2562วันที่21มี.ค.62

          สัญญาที่ 3ปี2562วันที่15มี.ค.62

     โครงการที่ 5

          ใบสั่งซื้อที่ 48ปี2562วันที่15พ.ค.62

          บันทึกข้อตกลง1ปี62วันที่14พ.ค.62

          สัญญาที่ 8ปี2562วันที่30พ.ค.62

          สัญญาที่ 11ปี2562วันที่5มิ.ย.62

     โครงการที่ 6

          ใบสั่งซื้อที่ 55ปี2562วันที่30พ.ค.62

          สัญญาที่ 6ปี2562วันที่8พ.ค.62

          สัญญาที่ 10ปี2562วันที่5มิ.ย.62

          สัญญาที่ 12ปี2562วันที่5มิ.ย.62

     โครงการที่ 7

         สัญญาที่ 7ปี2562วันที่28พ.ค.62

     โครงการที่ 8

          ใบสั่งซื้อที่ 60ปี2562วันที่11มิ.ย.62

          สัญญาที่ 9ปี2562วันที่4มิ.ย.62

          สัญญาที่ 13ปี2562วันที่5มิ.ย.62


รายงาน

     รายงานโครงการที่ 1วันที่4มี.ค.62

     รายงานโครงการที่ 2วันที่13มี.ค.62

     รายงานโครงการที่ 3วันที่12มิ.ย.62

     รายงานโครงการที่ 4วันที่31พ.ค.62

     รายงานโครงการที่ 5วันที่24มิ.ย.62

     รายงานโครงการที่ 6วันที่27มิ.ย.62

     รายงานโครงการที่ 7วันที่12มิ.ย.62

     รายงานโครงการที่ 8วันที่27มิ.ย.62


 ...กลับหน้าหลัก ITA สพป.กาญจนบุรี เขต 2....หน้าหลัก ITA สพป.กาญจนบุรี เขต 2....

pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
news_kan2
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin