มาตรฐานการให้บริการ

มาตรฐานการให้บริการของ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 


มาตรฐานการให้บริการ

     คู่มือบริการ. ขอเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล

     คู่มือบริการ. ขอแก้ไขวันเดือนปีเกิด

     คู่มือบริการ. ขอปรับวุฒิเพิ่มวุฒิ

     คู่มือบริการ. ขอพระราชทานเพลิงศพ

     คู่มือบริการ. ขอยกเว้นเกณฑ์ทหาร

     คู่มือบริการ. ขอรับเงิน กบข.

     คู่มือบริการ. ขอรับเงินช่วยพิเศษ3เดือน

     คู่มือบริการ. ขอรับเงินบำเหน็จตกทอด

     คู่มือบริการ. ขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ (ลาออก.เกษียณ)

     คู่มือบริการ. ขอส่งตัวนร.ศึกษาต่อนอกระบบ

     คู่มือบริการ. ขอหนังสือรับรองสิทธิ์สวัสดิการ

     คู่มือบริการ. ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์ราชการ

     คู่มือบริการ. จ่ายเงินค่าการศึกษาของบุตร(เงินสด)

     คู่มือบริการ. จ่ายเงินค่ารักษา(เงินสด)

     คู่มือบริการ. กลุ่มกฎหมายฯ

     บันทึกข้อความ กลุ่มกฎหมายฯ


 ...กลับหน้าหลัก ITA สพป.กาญจนบุรี เขต 2....หน้าหลัก ITA สพป.กาญจนบุรี เขต 2....

pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
news_kan2
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin