มาตรฐานการปฏิบัติงาน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน


1.กลุ่มอำนวยการ  สพป.กาญจนบุรี เขต 2

     นราทิพย์ สอาดเอี่ยม

     อรพินธ์ ไชยสมทิพย์

     อรดา ยางงาม

     ธิรดา ฆารสินธุ์นภา


2.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  สพป.กาญจนบุรี เขต 2

     ประดับ ช้างเขียว

     กาญจนา โฉมงาม

     กัลยรัตน์ ถ้ำแก้ว

     วัลภา สงวนศักดิ์

     นิภาดา วงษ์น้อย

     แพรวนภา โคกแก้ว


3.กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.กาญจนบุรี เขต 2

     นงนุช ก้านเหลือง

     เบ็ญจา กากะนิก

     อุมาพร วิเศษสิงห์

     กมลชนก เสือผู้

     ชนนิกานต์ รักอาชีพ


4.กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.กาญจนบุรี เขต 2

     มุคครินทร์ บุษภา

     ณัฐกาญจน์ สมคิด

     ธิติยา อ่อนวิมล

     รุ่งนภา สืบแย้ม


5.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป.กาญจนบุรี เขต 2

     ศุภภัทร์ สาดา

     ลักขณา หมดทุกข์

     ไข่มุก มีแสง

     ธิดารัตน์ ภัทรวังส์

     ศศิพร ศรีแก้ว


6.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  สพป.กาญจนบุรี เขต 2

     ประคอง บัวปรอท

     จินตนา สุขสมแดน

     คณาพร ปิ่นกุมภีร์

     ชัยศักดิ์ ไชยคำวัง

     สุภาพ จัดละ

     เบญจมาศ นุ่มวัฒนะ

     นิภา สุขพิทักษ์

     หงษ์หยก ปลาตะเพียนทอง

     ศศิชา ทรัพย์ล้น

     กมลวรรธน์ มนต์ประสิทธิ์

     ชลณา ม่วงหวาน

     พันวนา พัฒนาอุดมสินค้า


7.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  สพป.กาญจนบุรี เขต 2

     อุบลศรี ฟักจีน

     วรัญญา เพ็งจันทร์


8.กลุ่มกฏหมายและคดี  สพป.กาญจนบุรี เขต 2

     พรรณพิมล วิเศษสิงห์


9.หน่วยตรวจสอบภายใน  สพป.กาญจนบุรี เขต 2

     สุเพ็ญ จิยะพานิชกุล


10.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.กาญจนบุรี เขต 2

     เจษฎา ตันธนะ


บันทึกขอเผยแพร่


pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
news_kan2
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin