รวมข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ ได้ส่งหนังสือ ที่ ศธ 0213/4916 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งได้แจ้งให้สถานศึกษาที่ได้รับงบประมาณตามแผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิต ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ รายการก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2559 ตอบแบบสอบถามการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ รายการก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ และให้รวบรวมจัดส่งให้กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง เพื่อประมวลผลในภาพรวมของกระทรวง 

[ หนังสือราชการ ]

[ งบประมาณที่ได้รับ งปม.57-59 ]

[ แบบสอบถาม ]

pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin