รวมข่าวประชาสัมพันธ์

ให้สมาชิกซึ่งชำระเงินสงเคราะห์รายศพอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา ๔๐ ปี ขึ้นไป หรือสมาชิกซึ่งส่งเงินสงเคราะห์รายศพอย่างต่อเนื่องจนอายุตัวมากกว่า ๗๕ ปี สามารถยื่นความจำนงด้วยความสมัครใจ งดส่งเงินสงเคราะห์รายศพได้

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่า กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบสำนักงานรัฐมนตรีประสาน ความร่วมมือในการเผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการ ช.พ.ค. เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ “ให้สมาชิกซึ่งชำระเงินสงเคราะห์รายศพอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา ๔๐ ปี ขึ้นไป หรือสมาชิกซึ่งส่งเงินสงเคราะห์รายศพอย่างต่อเนื่องจนอายุตัวมากกว่า ๗๕ ปี สามารถยื่นความจำนงด้วยความสมัครใจ งดส่งเงินสงเคราะห์รายศพได้ โดยจะเรียกเก็บจากกองทุนเพื่อทดรองจ่ายแทนสมาชิกไปก่อนและจะหักชดเชยเมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม”

[ หนังสือราชการ ]

[ รายละเอียด ]

pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
news_kan2
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin