main menu
group

อำนวยการ

สถิติใหม่

information
standard
member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
download_gif

610504 05

ขอเชิญรับชมวีดิทัศน์ชี้แจงหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ที่
https://www.youtube.com/playlist…

วีดิทัศน์การชี้แจงตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประกอบด้วย 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ที่มาของการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร [ คลิกชม ]
ตอนที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของหลักสูตร [ คลิกชม ]
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะการจัดรายวิชา [ คลิกชม ]
ตอนที่ 4 การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สําหรับผู้เรียนทั่วไป [ คลิกชม ]
ตอนที่ 5 การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สําหรับผู้เรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ [ คลิกชม ]

pr_kan2
pr
service
raka
nacc
hotnews
admin
เว็บไซต์ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ถนนกาญจนบุรี-อู่ทอง ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
โทรศัพท์(ตู้สาขา) 034-579234 , 034-579208
โทรศัพท์(สายตรงเคาน์เตอร์) 034-579242
โทรศัพท์(สายตรง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2) 034-579127 

Copyright © www.kan2.go.th