รวมข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนนำร่อง Small Smart English Program

ssep 01

โครงการโรงเรียนนำร่อง Small Smart English Program ปีงบประมาณ 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

IMG 0148

ความเป็นมา

สืบเนื่องจากแนวความคิดของท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ดร.อาดุล พรมแสง ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนานักเรียนในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประกอบกับเป็นการตอบรับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ต้องการพัฒนานักเรียนในด้านทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 จึงได้กำหนดเป็น 1 ใน 12 นโยบายเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่ ได้แก่ นโยบายข้อ 6 ส่งเสริมภาษาสู่สากล และเพื่อให้การพัฒนาทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษมีความชัดเจน เห็นเป็นรูปธรรม เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สพป.กาญจนบุรี เขต 2 จึงได้จัดทำโครงการโรงเรียนนำร่อง Small Smart English Program ขึ้นในปีงบประมาณ 2561 โดยคัดเลือกโรงเรียนที่ผู้บริหารและคณะครูมีความพร้อม สมัครใจเข้าร่วมโครงการ อำเภอละ 1 โรงเรียน ดังนี้

  • อำเภอท่ามะกา โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล จัดสอนระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6
  • อำเภอพนมทวน โรงเรียนวัดพังตรุ จัดสอนระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3
  • อำเภอห้วยกระเจา โรงเรียนบ้านซ่อง จัดสอนระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6

IMG 0153

ดำเนินการ ปีงบประมาณ 2561-2562

1. คัดเลือกโรงเรียนนำร่อง อำเภอละ 1 โรงเรียน
2. สพป.กาญจนบุรี เขต 2 โดยกลุ่มบุคลากร สนับสนุนโรงเรียนนำร่อง ด้วยการจัดสรรบุคลากรที่จบเอกภาษาอังกฤษให้โรงเรียนละ 1 อัตรา ขณะนี้สามารถจัดสรรให้ได้แล้ว 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านซ่อง (อัตราพนักงานราชการ) และโรงเรียนวัดใหม่เจริญผล (อัตราพนักงานราชการ)
3. ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ แก่ผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการ ครูผู้สอนชั้นอนุบาล 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และครูที่สอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนนำร่องทั้ง 3 โรงเรียน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เพื่อให้มีความตระหนัก และเข้าใจตรงกันว่า เป้าหมายคุณภาพนักเรียนของโรงเรียนนำร่อง นักเรียนทุกคนต้องมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยในปีการศึกษา 2562 กำหนดเป้าหมายเน้นที่นักเรียนชั้นอนุบาล 3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกโรงเรียนยึดเป้าหมายเดียวกัน ใช้กรอบมาตรฐานเดียวกันแต่อาจมีการดำเนินการในรายละเอียดที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับบริบทของโรงเรียน
4. ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารโรงเรียนในโครงการ ศึกษาดูงานการบริหาร และการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง อำเภอท่าม่วง สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ที่เข้าร่วมโครงการ English for All ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เพื่อนำมาปรับใช้ในโรงเรียนของตนเอง
5. ประชุมปฏิบัติการจัดทำหลักสูตร Small Smart English Program ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมวอลรูม สพป.กาญจนบุรี เขต 2 โดยศึกษานิเทศก์ร่วมกับครูวิชาการ และครูภาษาอังกฤษของทั้ง 3 โรงเรียน ร่วมกันกำหนดกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ ระดับชั้นอนุบาล 1-3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โดยอิงกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล (The Common European Framework of Reference for Language) : CEFR และกรอบมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และร่วมกันจัดทำวงคำศัพท์ ที่แต่ละชั้นควรเรียนรู้ รวมถึงคำ/ประโยคที่จำเป็นต้องใช้ในชั้นเรียน (Classroom Language)

S 12566542

6. ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ และดูแลโรงเรียน ร่วมกันติดตามการขับเคลื่อนของโรงเรียนระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2562 พบข้อมูลโดยสรุป ดังนี้

  • ในระดับปฐมวัย (ชั้นอนุบาล1-3) จัดเวลาให้ครูภาษาอังกฤษเข้าสอนวันละ 20 - 30 นาที ทุกวัน โดยมีครูประจำชั้นช่วยดูแลนักเรียน หรือบางโรงเรียน ครูประจำชั้นสอนเอง โดยบูรณาการกับกิจกรรมประจำวัน และทบทวนก่อนกลับบ้าน
  • ในระดับประถมศึกษา (ชั้น ป.1-3) จัดเวลาสอนภาษาอังกฤษตามโครงสร้างหลักสูตร 5 ชั่วโมง/สัปดาห์ ใช้ชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ จัดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และจัดให้มีชุมนุมภาษาอังกฤษ โดยสนับสนุนให้เด็กเก่งเข้าร่วมชุมนุม เพื่อส่งเสริมศักยภาพการใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และบางโรงเรียนเพิ่มรายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษในระดับชั้น ป.4-6 เป็นสัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง
  • มีโรงเรียนที่มีการจัดหาครูต่างชาติอาสาสมัคร มาช่วยเสริมทักษะเพื่อการสื่อสารให้กับนักเรียนในโรงเรียน จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล โดยความร่วมมือกับภาคเอกชน และโรงเรียน บ้านซ่องโดยความร่วมมือกับสมาคมไอเซคพัฒนาผู้นำนักศึกษาระหว่างประเทศ (AIESEC Thailand Association) ในชื่อโครงการ สวัสดีไทยแลนด์ SWD โดยมีระยะเวลาครั้งละประมาณ 6-7 สัปดาห์

7. สพป.กาญจนบุรี เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมปฏิบัติการ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ให้กับบุคลากรทุกคนของโรงเรียนในโครงการ จำนวน 48 คน เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมเจ้าคุณไพบูลย์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 โดยเน้นการฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันที่เกิดขึ้นในโรงเรียน และการใช้ Classroom Language เพื่อสร้างความตระหนัก และความเชื่อมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษแก่บุคลากรทุกคน และสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้ได้มากที่สุด

IMG 1012

แผนงานปีงบประมาณ 2562-2563

1. ติดตามประเมินผลทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
2. นำบุคลากรของโรงเรียนนำร่อง ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบในโครงการ English for All ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. จัดเวทีให้นักเรียนแสดงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เช่น การเล่านิทาน การแสดงละคร การร้องเพลงสากล เป็นต้น

620724 01

pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
news_kan2
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin