รวมข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนนำร่อง Small Smart English Program

ssep 01

โครงการโรงเรียนนำร่อง Small Smart English Program ปีงบประมาณ 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

IMG 0148

ความเป็นมา

สืบเนื่องจากแนวความคิดของท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ดร.อาดุล พรมแสง ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนานักเรียนในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประกอบกับเป็นการตอบรับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ต้องการพัฒนานักเรียนในด้านทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 จึงได้กำหนดเป็น 1 ใน 12 นโยบายเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่ ได้แก่ นโยบายข้อ 6 ส่งเสริมภาษาสู่สากล และเพื่อให้การพัฒนาทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษมีความชัดเจน เห็นเป็นรูปธรรม เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สพป.กาญจนบุรี เขต 2 จึงได้จัดทำโครงการโรงเรียนนำร่อง Small Smart English Program ขึ้นในปีงบประมาณ 2561 โดยคัดเลือกโรงเรียนที่ผู้บริหารและคณะครูมีความพร้อม สมัครใจเข้าร่วมโครงการ อำเภอละ 1 โรงเรียน ดังนี้

  • อำเภอท่ามะกา โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล จัดสอนระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6
  • อำเภอพนมทวน โรงเรียนวัดพังตรุ จัดสอนระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3
  • อำเภอห้วยกระเจา โรงเรียนบ้านซ่อง จัดสอนระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6

IMG 0153

ดำเนินการ ปีงบประมาณ 2561-2562

1. คัดเลือกโรงเรียนนำร่อง อำเภอละ 1 โรงเรียน
2. สพป.กาญจนบุรี เขต 2 โดยกลุ่มบุคลากร สนับสนุนโรงเรียนนำร่อง ด้วยการจัดสรรบุคลากรที่จบเอกภาษาอังกฤษให้โรงเรียนละ 1 อัตรา ขณะนี้สามารถจัดสรรให้ได้แล้ว 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านซ่อง (อัตราพนักงานราชการ) และโรงเรียนวัดใหม่เจริญผล (อัตราพนักงานราชการ)
3. ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ แก่ผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการ ครูผู้สอนชั้นอนุบาล 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และครูที่สอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนนำร่องทั้ง 3 โรงเรียน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เพื่อให้มีความตระหนัก และเข้าใจตรงกันว่า เป้าหมายคุณภาพนักเรียนของโรงเรียนนำร่อง นักเรียนทุกคนต้องมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยในปีการศึกษา 2562 กำหนดเป้าหมายเน้นที่นักเรียนชั้นอนุบาล 3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกโรงเรียนยึดเป้าหมายเดียวกัน ใช้กรอบมาตรฐานเดียวกันแต่อาจมีการดำเนินการในรายละเอียดที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับบริบทของโรงเรียน
4. ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารโรงเรียนในโครงการ ศึกษาดูงานการบริหาร และการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง อำเภอท่าม่วง สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ที่เข้าร่วมโครงการ English for All ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เพื่อนำมาปรับใช้ในโรงเรียนของตนเอง
5. ประชุมปฏิบัติการจัดทำหลักสูตร Small Smart English Program ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมวอลรูม สพป.กาญจนบุรี เขต 2 โดยศึกษานิเทศก์ร่วมกับครูวิชาการ และครูภาษาอังกฤษของทั้ง 3 โรงเรียน ร่วมกันกำหนดกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ ระดับชั้นอนุบาล 1-3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โดยอิงกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล (The Common European Framework of Reference for Language) : CEFR และกรอบมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และร่วมกันจัดทำวงคำศัพท์ ที่แต่ละชั้นควรเรียนรู้ รวมถึงคำ/ประโยคที่จำเป็นต้องใช้ในชั้นเรียน (Classroom Language)

S 12566542

6. ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ และดูแลโรงเรียน ร่วมกันติดตามการขับเคลื่อนของโรงเรียนระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2562 พบข้อมูลโดยสรุป ดังนี้

  • ในระดับปฐมวัย (ชั้นอนุบาล1-3) จัดเวลาให้ครูภาษาอังกฤษเข้าสอนวันละ 20 - 30 นาที ทุกวัน โดยมีครูประจำชั้นช่วยดูแลนักเรียน หรือบางโรงเรียน ครูประจำชั้นสอนเอง โดยบูรณาการกับกิจกรรมประจำวัน และทบทวนก่อนกลับบ้าน
  • ในระดับประถมศึกษา (ชั้น ป.1-3) จัดเวลาสอนภาษาอังกฤษตามโครงสร้างหลักสูตร 5 ชั่วโมง/สัปดาห์ ใช้ชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ จัดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และจัดให้มีชุมนุมภาษาอังกฤษ โดยสนับสนุนให้เด็กเก่งเข้าร่วมชุมนุม เพื่อส่งเสริมศักยภาพการใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และบางโรงเรียนเพิ่มรายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษในระดับชั้น ป.4-6 เป็นสัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง
  • มีโรงเรียนที่มีการจัดหาครูต่างชาติอาสาสมัคร มาช่วยเสริมทักษะเพื่อการสื่อสารให้กับนักเรียนในโรงเรียน จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล โดยความร่วมมือกับภาคเอกชน และโรงเรียน บ้านซ่องโดยความร่วมมือกับสมาคมไอเซคพัฒนาผู้นำนักศึกษาระหว่างประเทศ (AIESEC Thailand Association) ในชื่อโครงการ สวัสดีไทยแลนด์ SWD โดยมีระยะเวลาครั้งละประมาณ 6-7 สัปดาห์

7. สพป.กาญจนบุรี เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมปฏิบัติการ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ให้กับบุคลากรทุกคนของโรงเรียนในโครงการ จำนวน 48 คน เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมเจ้าคุณไพบูลย์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 โดยเน้นการฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันที่เกิดขึ้นในโรงเรียน และการใช้ Classroom Language เพื่อสร้างความตระหนัก และความเชื่อมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษแก่บุคลากรทุกคน และสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้ได้มากที่สุด

IMG 1012

แผนงานปีงบประมาณ 2562-2563

1. ติดตามประเมินผลทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
2. นำบุคลากรของโรงเรียนนำร่อง ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบในโครงการ English for All ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. จัดเวทีให้นักเรียนแสดงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เช่น การเล่านิทาน การแสดงละคร การร้องเพลงสากล เป็นต้น

620724 01

pr_kan2
pr
raka
gallery
วิทยการคำนวณ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

IMG 9545

อ่านเพิ่มเติม...
วันวิทยาศาสตร์ที่คร้อพนัน

IMG 3716

อ่านเพิ่มเติม...
ต้อนรับ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

IMG 3478

อ่านเพิ่มเติม...
เตรียม ITA ให้กับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

16862 190816 0015

อ่านเพิ่มเติม...
ตรวจเยี่ยมกระต่ายเต้น

16862 190816 0007

อ่านเพิ่มเติม...
พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 32/2562

01

อ่านเพิ่มเติม...
สรุปการประเมินเพชรเสมากาญจน์2

IMG 3373

อ่านเพิ่มเติม...
สพป.เชียงใหม่ เขต 6 มาจัดกิจกรรมที่ทุ่งสมอ

IMG 3313

อ่านเพิ่มเติม...
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
news_kan2
main menu
group

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin
instagram takipçi hilesi instagram followers
shell indir alfa shell indir shell indir shell indir shell indir smm panel instagram takipci beylikdüzü escort beylikdüzü escort beylikdüzü escort avcılar escort şirinevler escort istanbul escort istanbul escort beylikdüzü escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort esenyurt escort şirinevler escort sakarya escort bayan sakarya escort sakarya escort bayan sakarya escort Özel direksiyon dersi direksiyon dersi izmir escort bayan escort izmir bayan izmir escort kiz izmir escortlar izmir escort bayanlar izmir escort kizlar izmir escort kiz izmir bayan escort izmir bayan escortlar izmir escort bayanlar izmir escort escort izmir bayan escort izmir izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort bayan escort izmir izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort porno izle izmir escort izmir escort escort izmir Eskişehir canlı müzik satilik sosyal medya hesaplari php script 1080p film izle film izle konya escort bursa escort eskisehir escort gaziantep escort antep escort bursa escort bursa escort gaziantep escort konya escort bayan gizli çekim porno izle porno turk porno porno izle
instafollowers, porn Özel direksiyon dersi direksiyon dersi ümraniye escort Bedava Bonus Siteleri

brazzers illegal bahis siteleri bodrum escort izmir escort bilim kurgu filmleri bedava bonus Canlı Maç İzle Canlı Maç İzle Canlı Bahis Deneme Bonusu Bonus Veren Siteler Casino Siteleri Bedava Bahis Bedava Bonus Bahis Forumubodrum escort kostenlose porno

shell indir alfa shell indir r57 shell indir wso shell indir Web Admin Shell İndir shell indir shell indir shell indir sex hikayeleri seks hikayesi seks hikayeleri erotik hikayeler erotik hikaye 31 seks hikayeleri porno hikayeleri sikiş hikayeleri türkçe sex uzun sex hikayeleri mersin escort mardin escort manisa escort kayseri escort kars escort artvin escort rize escort konya escort aydın escort antalya escort jigolo arayan bayanlar jigolo bul jigolo sitesi olgun bayanlar jigolo sitesi jigolo olmak istiyorum jigolo ilanı
ankara escort ankara escort antalya escort ankara escort antalya escort halkalı escort istanbul escort capa escort istabul escort ankara escort ankara escort istanbul escort istanbul escort kartal escort umraniye escort antalya escort ankara escort avcılar escort şirinevler escort şirinevler escort avcılar escort atakoy escort şirinevler escort Fare İlaçlama porn videos hd sex movies free porn videos porntube free sex movies free porntube sex movies Betist Mariobet Mariobet Tipobet ümraniye escort recep ivedik 5 erotik film dağ 2 izle porno izle porno izle aşık etme büyüsü instagram takipçi hilesi instagram followers free followers betist medyum aşık etme duası