main menu
group

อำนวยการ

สถิติใหม่

information
standard
member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
download_gif

แผนที่แสดงที่ตั้งโรงเรียนใน SPcenter (กลุ่ม) ต่างๆ ใน 3 อำเภอ คือ อ.ท่ามะกา อ.พนมทวน และ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ที่เป็นเขตบริการของ สพป.กาญจนบุรี เขต 2  พร้อมเส้นทางคมนาคม และเขตติดต่อ

sp 01 01

[ แผนที่กลุ่ม1_มีแสดงตำบลและกลุ่ม ]

sp 02 01

[ แผนที่กลุ่ม2_มีแสดงชื่อกลุ่ม ]

sp 03 01

[ แผนที่กลุ่ม3_แสดงเส้นประตำบล ]

sp 04 01

[ แผนที่กลุ่ม4_ที่ตั้งโรงเรียนในกลุ่ม ]

pr_kan2
pr
service
raka
nacc
hotnews
admin
เว็บไซต์ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ถนนกาญจนบุรี-อู่ทอง ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
โทรศัพท์(ตู้สาขา) 034-579234 , 034-579208
โทรศัพท์(สายตรงเคาน์เตอร์) 034-579242
โทรศัพท์(สายตรง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2) 034-579127 

Copyright © www.kan2.go.th