โรงเรียนวัดเบญพาด “เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการผลิตและนำเสนอสื่อวีดิทัศน์ สำหรับห้องเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ รูปแบบออนไลน์”

การประชุมเชิงปฏิบัติการผล...

การโอนเงินโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ คู่มือการสมัคร Krungthai corporate online

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ...

การอบรมโครงการความร่วมมือในการจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะผู้สอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ยุคดิจิทัล ด้วยเครื่องมือการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

การอบรมโครงการความร่วมมือ...

ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ประชาสัมพันธ์การรับนักศึก...