Previous post วันที่ 18 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านซ่อง  จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมีการเข้าฐานการเรียนรู้การทดลองทางวิทยาศาสตร์ และการแต่งกายด้วยสิ่งของการรีไซเคิล เพื่อให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น  แก้ปัญหาเป็น และกล้าแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์
Next post โรงเรียนบ้านซ่องจัดประชุมการขยายผลการใช้ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการนำไปปฏิบัติ ต่อคณะครูโรงเรียนบ้านซ่อง โดยครูณัฏฐวีร์ รุ่งเรืองศรี และครูนุชรดี ไชยมงคล ครูแกนนำ