Monthly Archive: กุมภาพันธ์ 2023

ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เจดีย...

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดอนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดอนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ช่องทางอิเล็คทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

ช่องทางอิเล็คทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565