โรงเรียนบ้านซ่อง วันที่ 21 กันยายน 2566 โดยมี ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง ดร.ชลณา ม่วงหวาน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.กจ.2 และนายสาโรช ใจชื้น ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (วPA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานสอน ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านซ่อง

You may also like...