การประชุมการขับเคลื่อนและรายงานผลการดำเนินงานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และการขับเคลื่อนการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ สพท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567

You may also like...