กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๗

วันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

นำโดยนายจามร วรรณากาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น ดำเนินการจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับโอกาสในการเรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตย รู้จักการผู้นำ ผู้ตาม การทำงานร่วมกับผู้อื่น และเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ซึ่งเป็นการสร้างวัฒนธรรมด้วยกระบวนการประชาธิปไตย อีกทั้งเป็นช่องทางให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง ได้สร้างพลังที่เข้มแข็ง เป็นเยาวชนที่สมบูรณ์แบบของประเทศชาติต่อไป

You may also like...