ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน)

You may also like...