การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2567 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2567 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 วันพฤหัสบดี วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2567 โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมืีน ได้รับการนิเทศ การจัดการเรียนการสอน และติดตาม นโยบายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของสพฐ. และ สพป.กาญจนบุรี เขต 2

โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประกอบด้วย

1. นางสาวสุวิมล ภูริเภรีฤกษ์

2. นางจันจิรา เจตบุตร

3. นางสาวธมนต์อร ทองยัง

โดยมีหัวข้อนิเทศ ติดตาม ดังนี้

1. การส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ

2. ความยั่งยืนของสถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

3. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา

4. การสร้างสรรค์ Best Practice และพัฒนานวัตกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน

5. การดำเนินการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center)

6. การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน

โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่นขอขอบคุณคณะศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ในการมานิเทศ ติดตามในครั้งนี้

You may also like...