3ท.

  1. ทำทุกคน
  2. ทำทุกวัน
  3. ทำเป็นปัจจุบัน