Author: กาญจนเทพ ทองนุ่ม

0

โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงโควิด – 19 ช่วงชั้นที่ 1 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3)

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา ...

0

โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงโควิด – 19 ช่วงชั้นที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3)

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา ...

0

โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงโควิด – 19 ช่วงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา ...