BIGDATA KAN2

แบบประเมินตนเองของสถานศึกษาสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา BIG DATA สพป.กาญจนบุรี เขต 2​

ข้อมูลนักเรียน สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2

ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2

สรุปโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566