รอบรั้วข่าวโรงเรียน

นายสมพร พิลาสันต์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

นายปกรณ์ ม่วงเจริญ

รองผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

นายอรัญ เทือกขันตี

รองผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

ดร.บุญส่ง โซยรัมย์

รองผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

Intergrity & Transparency Assessment : ITA

โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลผู้บริหารบริหาร
อำนาจหน้าที่
        • อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
        • แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
                 ○ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2567
        • วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
        • จุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
https://www.kan2.go.th/ข้อมูลการติดต่อ
        • ที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่
                 ○ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
                 ○ หมายเลขโทรศัพท์ (callcenter) 034-579234
                 ○ โทรสาร 034-579234
                 ○ saraban04018@kan2.go.th
                 ○ https://www.kan2.go.th
                 ○ Facebook https://www.facebook.com/obeckan2
                 ○ Line Official Account https://page.line.me/983kwmrz
                 ○ Instagram https://www.instagram.com/obeckan2
                 ○ Youtube https://www.youtube.com/c/KAN2Channel
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์
                 ○ เขตพื้นที่สุจริต ITA
                 ○ ข่าวกิจกรรมสำนักงาน
                 ○ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
                 ○ รอบรั้ว ข่าวโรงเรียน
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
        • Q&A (ถาม-ตอบ) ท่านสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง
                 ○ Web board กระดานสนทนา
                 ○ Facebook messenger ในหน้าเว็บไซต์ไอคอนด้านซ้าย เรามีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการตอบข้อสอบถามหรือข้อสงสัยของท่าน
        • Social Network
                 ○ Facebook https://www.facebook.com/obeckan2
                 ○ Line Official Account https://page.line.me/983kwmrz
                 ○ Instagram https://www.instagram.com/obeckan2
                 ○ Youtube https://www.youtube.com/c/KAN2Channel

การดำเนินงาน
        • แผนดำเนินงานประจำปี แผนปฏิบัติการประจำปี 2565
        • รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานรอบ 6 เดือน
        • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
        • คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
                 ○ คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล
                 ○ คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
                 ○ คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
                 ○ คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
                 ○ คู่มือและมาตรฐานการปฏฺิบัติงานของบุคลากร กลุ่มอำนวยการ
                 ○ คู่มือและมาตรฐานการปฏฺิบัติงานของบุคลากร กลุ่มนโยบายและแผน
                 ○ คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มงานกฎหมายและคดี
                 ○ คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร หน่วยตรวจสอบภายใน
                 ○ คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
                 ○ คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การให้บริการ
        • มาตรฐานการให้บริการ
                 ○ คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
                 ○ หนังสือรับรองการตั้งโรงเรียน
                 ○ แบบคำร้องขอหนังสือผ่านสิทธิและรับเงินเดือนในโครงการสวัสดิการที่อยู่อาศัย
        • ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ ภาพรวมสำนักงานเขต
                 ○ บันทึกเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ
                 ○ บันทึกเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ
        • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
        • E-Service สามารถเข้าใช้งานได้จากหน้าหลักเว็บไซต์
                 ○ ระบบ My Office Kan2 (สารบัญอิเล็กทรอนิกส์)
                 ○ ระบบ AMSS++ @ Line Official Account สพป.กาญจนบุรี เขต 2
                 ○ ระบบ E-Slip(สลิปเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์) ข้าราชการ/บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการบำนาญ ลูกจ้างชั่วคราว
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
         ○ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
         ○ รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 -มีนาคม 2563)
         ○ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
         ○ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
         ○ ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
         ○ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
         รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
                 ○ ตุลาคม 2563
                 ○ พฤศจิกายน 2563
                 ○ ธันวาคม 2563
                 ○ มกราคม 2564
                 ○ กุมภาพันธ์ 2564
                 ○ มีนาคม 25644
                 ○ เมษายน 2564
                 ○ พฤษภาคม 2564
                 ○ มิถุนายน 2564
         ○ รายงานผลการจัดซื้อจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (งบประมาณ, วิธีจัดหา, รายชื่อผู้ชนะ, การวิเคราะห์ผล, ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนา)
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
        • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
        • ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
                 ○ ติดต่อ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
        • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
        • ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
                 ○ ติดต่อ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ช่องทางรับฟังความคิดเห็นทั่วไป
                 ○ Web board กระดานสนทนา
        • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
                 ○ การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
                 ○ โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2563
                 ○ นิเทศบูรณาการโดยใช้ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน (School Performance Center : SP Center) เป็นฐาน
                 ○ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
                 ○ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
                 ○ งานอัตรากำลังและสรรหาบรรจุแต่งตั้ง
                 ○ การเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้าง
                 ○ การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา,รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
                 ○ การคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับประกาศ เกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ “โครงการเพชรเสมากาญจน์ 2 ปีที่ 3”
                 ○ การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
                 ○ โครงการสร้างบ้าน เติมบุญ กองทุนวันละบาท
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
        • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
                 ○ บันทึกข้อความ (ไทย) (English)
        • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
                 ○ สรุปการดำเนินการการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
        • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
                 ○ รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
        • การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
                 ○ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
        • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
        • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564
        • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
        • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2563
                 ○ รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ปี 2563
                 ○ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
        • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
                 ○ รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
        • การดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
                 ○ การดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

กิจกรรม เขตสุจริตเช้าวันจันทร์ “สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไม่ทนต่อการทุจริต”

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 และบุคลากร ร่วมกิจกรรม เคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต พร้อมร่วมแสด…

กิจกรรม เขตสุจริตเช้าวันจันทร์ “สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไม่ทนต่อการทุจริต”

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 และบุคลากร ร่วมกิจกรรม เคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต พร้อมร่วมแสด…

กิจกรรม เขตสุจริตเช้าวันจันทร์ “สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไม่ทนต่อการทุจริต”

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 และบุคลากร ร่วมกิจกรรม เคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต พร้อมร่วมแสด…

กิจกรรม เขตสุจริตเช้าวันจันทร์ “สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไม่ทนต่อการทุจริต”

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. นายปกรณ์ ม่วงเจริญ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วย บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์แปล แผ่เมตตา และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต …

กิจกรรม เขตสุจริตเช้าวันจันทร์ “สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไม่ทนต่อการทุจริต” และประกาศเจตนารมณ์การดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 และบุคลากร ร่วมกิจกรรม เคารพธงชาติ สวดมนต์แปล แผ่เมตตา และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต พ…

ประกาศเจตนารมณ์
การดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
สู่การเป็นองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต ๒ พร้อมด้วยนายปกรณ์ ม่วงเจริญ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต ๒, นายอรัญ เทือกขันตี รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต ๒ , ดร.บุญส่ง โซยร…

ข่าวกิจกรรม ITA ทั้งหมด>>

ประกาศ / หนังสือราชการ

การอบรมปฎิบัติการโครงการพัฒนาจิต สติรู้ตัว ปัญญารู้คิด สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ ๑

การอบรมปฏิบัติการการอบรมปฏิบัติการโครงการพัฒนาจิต สติรู้ตัว ปัญญารคิด สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ ๑ ดาวน ...
รายละเอียด...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อสังเกตจากการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2562

สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ได้ดำเนินการตามข้อสังเกตจากการ ...
รายละเอียด...
/

รายงานงบทดลอง

รายงานงบทดลองเดือนเมษายน 2565

รายงานงบทดลองเดือนเมษายน-2565-1ดาวน์โหลด ...
รายละเอียด...
/

รายงานงบทดลองเดือนมีนาคม 2565

รายงานงบทดลองเดือนมีนาคม-2565ดาวน์โหลด ...
รายละเอียด...
/

รายงานงบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2565

รายงานงบทดลองเดือนกุมภาพันธ์-2565ดาวน์โหลด ...
รายละเอียด...
/

รายงานงบทดลองเดือนมกราคม 2565

รายงานงบทดลองเดือนมกราคม-2565ดาวน์โหลด ...
รายละเอียด...
/

รายงานงบทดลองเดือนธันวาคม 2564

รายงานงบทดลองธันวาคม-2564ดาวน์โหลด ...
รายละเอียด...
/
101

โรงเรียนในสังกัด

1307

ครูผู้สอน

153939

นักเรียนทั้งหมด

3358

นักเรียนอนุบาล

10242

นักเรียนประถม

178

นักเรียนมัธยม

การอบรมปฎิบัติการโครงการพัฒนาจิต สติรู้ตัว ปัญญารู้คิด สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ ๑

การอบรมปฏิบัติการการอบรมปฏิบัติการโครงการพัฒนาจิต สติรู้ตัว ปัญญารคิด สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ ๑ ดาวน์โหลด ...
รายละเอียด...

โรงเรียนวัดเบญพาด”ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ”19พค.65

วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 12:30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายอรัญ เทือกขันตี รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, นายวรเทพ รักษาพงศ์ ผอ.รร.บ้านท่ามะกา และนางนงนุช ก้านเหลือง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ เดินทางมายังโรงเรียนวัดเบญพาด อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี เพื่อประเมินสัม ...
อ่านเพิ่มเติม
/

โรงเรียนวัดเบญพาด ”รับติดตามการอบรมห้องเรียนทศวรรตที่ 21 Active Learning“19พค.65

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565ศน.พันวนา พัฒนาอุดมสินค้า และ ศน.นิภา สุขพิทักษ์ ศึกษานิเทศ สพป.กาญจนบุรี เขต2 เข้าติดตามการอบรมห้องเรียนในทศวรรตที่ 21 โดยใช้กระบวนการ Active Learning โดยมีนางสาวสุจิตรา นาคนารี ครูโรงเรียนวัดเบญพาด เข้ารับติดตามการอบรมฯ อ่านเพิ่มเติม..https://www.facebook.com/529 ...
อ่านเพิ่มเติม
/

โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์

เตรียมพร้อมเปิดเรียน-1-2565-1ดาวน์โหลด ...
อ่านเพิ่มเติม
/

การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนอ่างอ่างหิน

โรงเรียนบ้านอ่างหิน ได้จัดประชุมผู้ปกครอง โดยมีนายบรรเจิตต์ วงษ์วรรณ์ ผู้อำนวยการดรงเรียนบ้านอ่างหิน พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อชี้แจงการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนในการจัดการศึกษาแก่ผู้ปกครอง ...
อ่านเพิ่มเติม
/

เปิดเรียน On-site ภาคเรียนที่ 1/2565 วันแรก

องค์การบริหารส่วนตำบลพังตรุได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยา ฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา และพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายจำเริญ ทองศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านบ่อระแหง เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ภายใต้มาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covi ...
อ่านเพิ่มเติม
/

ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านอ่างหิน

โรงเรียนบ้านอ่างหินขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านอ่างหิน ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตัดหญ้าและปรับภูมิทัศน์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ให้กับทางโรงเรียนบ้านอ่างหิน ...
อ่านเพิ่มเติม
/

โรงเรียนวัดเบญพาด”ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อCOVID-19)และฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย”(12พค.65)

ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนวัดเบญพาด ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)และฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อเตรียมพร้อมเปิดเรียน ปีการศึกษา2565 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นี้ โรงเรียนวัดเบญพาด ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลพังตรุ เข้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)และ ...
อ่านเพิ่มเติม
/

โรงเรียนวัดเบญพาด”รับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน”(12-13 พค.65)

การรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน และ ซื้อเครื่องแบบนักเรียน นักเรียนชั้นอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2565ณ โรงเรียนวัดเบญพาด เพิ่มเติม..https://www.facebook.com/529300173902290/posts/2194429067389384/?d=n ...
อ่านเพิ่มเติม
/

#กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา #สร้างบ้านเติมบุญกองทุนวันละบาท #โครงการสร้างบ้านเติมบุญกองทุนวันละบาท access dmc64 ITA ITA Kan2 theme กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา บ่ายนี้ที่โรงเรียน บ้านไผ่สี รับย้ายรับโอน เกลี่ยธุรการ โรงเรียนบ้านซ่อง โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 โรงเรียนบ้านตลุงใต้ โรงเรียนบ้านทัพพระยา โรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า โรงเรียนบ้านนาใหม่ โรงเรียนบ้านบ่อระแหง โรงเรียนบ้านบ่อหว้า โรงเรียนบ้านวังรัก โรงเรียนบ้านวังไผ่ โรงเรียนบ้านสระลุมพุก โรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ โรงเรียนบ้านหลุมหิน โรงเรียนบ้านห้วยด้วน โรงเรียนบ้านห้วยลึก โรงเรียนบ้านเขากรวด โรงเรียนบ้านโคราช โรงเรียนบ้านไผ่สี โรงเรียนบ้านไพรงาม โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 โรงเรียนวัดบ้านทวน โรงเรียนวัดบ้านน้อย โรงเรียนวัดพังตรุ โรงเรียนวัดสาลวนาราม โรงเรียนวัดหนองปลิง โรงเรียนวัดเขารักษ์ โรงเรียนวัดเบญพาด โรงเรียนเมตตาจิตต ไผ่สี

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ข้อมูลสารสนเทศ สพฐ.

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

องค์การค้าของ สกสค.

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

นิเทศกาญจน์2