กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการเลื่อนวิทยฐานะ