โครงสร้างบุคลากร กลุ่มกฎหมายและคดี

ว่าที่ร้อยตรี สุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

นางสาวพรรณพิมล วิเศษสิงห์
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

นางสาวมุกนรินทร์ ทองเกลี้ยง
นิติกร

หน้าที่หลัก : ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย/ดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนใน อำเภอพนมทวน และ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 080-700-3037
E-mail : mukmik2011@hotmail.com
ID Line : muk3037