กลุ่มกฎหมายและคดี

โครงสร้างบุคลากร กลุ่มกฎหมายและคดี

นายสมพร พิลาสันต์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

นางสาวพรรณพิมล วิเศษสิงห์
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี