กลุ่มกฎหมายและคดี

โครงสร้างบุคลากร กลุ่มกฎหมายและคดี

นางสาวพรรณพิมล วิเศษสิงห์
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

นางสาวหทัยรัตน์  สีรานันท์
นิติกร
หน้าที่หลัก :
เบอร์โทรศัพท์ : 081-6865004
E-mail : siranan26@gmail.com
ID Line : tuktikaaa