โครงสร้างบุคลากร กลุ่มกฎหมายและคดี

นางสาวพรรณพิมล วิเศษสิงห์
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

นางสาวหทัยรัตน์  สีรานันท์
นิติกร