กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

บุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางสาวสุภาพ จัดละ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางสาวนิภา สุขพิทักษ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หน้าที่หลัก :
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการจัดการเรียนรู้
เบอร์โทรศัพท์ : 089-913-2640
E-mail : N_Sukpitak@esdc.go.th
ID Line :

นางสาวพันวนา พัฒนาอุดมสินค้า
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 086-366-8199
E-mail : P_Pathanaudomsinka@esdc.go.th
ID Line :

กมลวรรธน์ มนต์ประสิทธิ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หน้าที่หลัก :
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 085-264-0012
E-mail : K_Monprasit@esdc.go.th
ID Line :

นางสาวสุวิมล ภูริเภรีฤกษ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หน้าที่หลัก : งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการจัดการศึกษา ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชาติ/กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์)
เบอร์โทรศัพท์ : 064-645-6244
E-mail : coolneungclub@gmail.com
ID Line :

นางเบญจมาศ นุ่มวัฒนะ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หน้าที่หลัก : งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เบอร์โทรศัพท์ : 090-792-9187
E-mail : nokben1@gmail.com
ID Line :

นางชลณา ม่วงหวาน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หน้าที่หลัก : งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยี)/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
เบอร์โทรศัพท์ : 093-321-4949
E-mail : chonlana_tus@hotmail.co.th
ID Line :

นางสาวชนากานต์ วิหค
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

หน้าที่หลัก :
งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการจัดการศึกษา ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชาติ/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 062-392-6195
E-mail : wihok53@hotmail.com
ID Line :

นางสาวดรุณวรรณ พิศุทธิ์ภูมิเลิศ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หน้าที่หลัก : งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา/หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เบอร์โทรศัพท์ : 080-654-4501
E-mail : darun55.d@gmail.com
ID Line :

นางสาวจิรภา ศรีนวล
ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนในอำเภอ
เบอร์โทรศัพท์ : 096-784-8111
E-mail : Jirapasrinual@esdc.go.th
ID Line :

นางสาวธนันธร ศรีลาวงษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

หน้าที่หลัก : ปฏิบัติงานสารบรรณกลุ่ม/ธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 061-682-9989
E-mail : pui.thananthorn.39@gmail.com
ID Line :