บุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางสาวสุภาพ จัดละ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางสาวพันวนา พัฒนาอุดมสินค้า
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา

กมลวรรธน์ มนต์ประสิทธิ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หน้าที่หลัก :
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสุวิมล ภูริเภรีฤกษ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หน้าที่หลัก : งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการจัดการศึกษา ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชาติ/กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์)

นางเบญจมาศ นุ่มวัฒนะ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หน้าที่หลัก : งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางชลณา ม่วงหวาน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หน้าที่หลัก : งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยี)/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวชนากานต์ วิหค
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

หน้าที่หลัก :
งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการจัดการศึกษา ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชาติ/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวดรุณวรรณ พิศุทธิ์ภูมิเลิศ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หน้าที่หลัก : งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา/หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวจิรภา ศรีนวล
ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนในอำเภอ

นางสาวธนันธร ศรีลาวงษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
หน้าที่หลัก :
ปฏิบัติงานสารบรรณกลุ่ม/ธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา