กลุ่มนโยบายและแผน

บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวอินทิรา ชิวปรีชา
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นางมุคครินทร์ บุษภา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวณัฐกาญจน์ สมคิด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน

นางสาวธิติยา อ่อนวิมล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน

นายวันรุ่ง พาสุทธิ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ

หน้าที่หลัก : งานสารบรรณของกลุ่มนโยบายและแผน โดยใช้เครือข่าย Internet และดำเนินการตามระบบ MSkan2 AMSS PLUS และระบบ My Office