กลุ่มนโยบายและแผน

บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวอินทิรา ชิวปรีชา
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นางมุคครินทร์ บุษภา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทรศัพท์ : 081-016-2223
E-mail :
ID Line :

นางสาวณัฐกาญจน์ สมคิด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน
เบอร์โทรศัพท์ : 081-942-3261
E-mail :
ID Line :

นางสาวธิติยา อ่อนวิมล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน
เบอร์โทรศัพท์ : 063-868-7373
E-mail :
ID Line :

นายวันรุ่ง พาสุทธิ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ

หน้าที่หลัก : งานสารบรรณของกลุ่มนโยบายและแผน โดยใช้เครือข่าย Internet และดำเนินการตามระบบ MSkan2 AMSS PLUS และระบบ My Office
เบอร์โทรศัพท์ : 081-031-1664
E-mail :
ID Line :