กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางชนาฎ์นันช์ ศักดิ์สุนทร
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาวกาญจนา โฉมงาม นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบัญชี

นางสาวสุภาณี บัวงาม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานพัสดุ

นางอมรรัตน์ หะลีบุตร
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานการเงิน เบอร์

นางสาวสุลี สุกใส
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

หน้าที่หลัก : เบิกจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราว/เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ/เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ทุกรายการ และนายทะเบียนข้าราชการบำนาญ

นางสาววันวิสาข์ พรมเกตุ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

หน้าที่หลัก : เบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ และควบคุมทรัพย์สิน ตรวจสอบพัสดุ ของสพป.กาญจนบุรี เขต 2

นางสาววัลภา สงวนศักดิ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หน้าที่หลัก : 1.จัดทำรายละเอียดรายรับ-รายจ่ายประจำเดือนขอข้าราชการและลูกจ้างประจำส่งกรมบัญชีกลาง และจัดทำรายงานและรับรองภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี

นางสาวนิภาดา วงษ์น้อย
ลูกจ้างชั่วคราว

หน้าที่หลัก : จัดทำเอกสารขอรับเงินบำนาญปกติและบำเหน็จดำรงชีพ กรณีข้าราชการเกษียณอายุราชการ-ลาออก /จัดทำเอกสารขอรับเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ กรณีเกษียณอายุราชการ-ลาออก /จัดทำเอกสารขอรับเงินบำเหน็จตกทอด กรณีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ข้าราชการบำนาญ เสียชีวิต