กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางชนาฎ์นันช์ ศักดิ์สุนทร
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาวกาญจนา โฉมงาม นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบัญชี เบอร์โทรศัพท์ : 089-915-8778
E-mail :
ID Line :

นางสาวสุภาณี บัวงาม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ : 083-431-4561
E-mail :
ID Line :

นางอมรรัตน์ หะลีบุตร
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานการเงิน เบอร์โทรศัพท์ : 087-878-1156
E-mail :
ID Line :

นางสาวสุลี สุกใส
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

หน้าที่หลัก : เบิกจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราว/เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ/เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ทุกรายการ และนายทะเบียนข้าราชการบำนาญ
เบอร์โทรศัพท์ : 086-997-4825
E-mail :
ID Line :

นางสาววันวิสาข์ พรมเกตุ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

หน้าที่หลัก : เบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ และควบคุมทรัพย์สิน ตรวจสอบพัสดุ ของสพป.กาญจนบุรี เขต 2
เบอร์โทรศัพท์ : 081-733-1211
E-mail :
ID Line

นางสาววัลภา สงวนศักดิ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หน้าที่หลัก : 1.จัดทำรายละเอียดรายรับ-รายจ่ายประจำเดือนขอข้าราชการและลูกจ้างประจำส่งกรมบัญชีกลาง และจัดทำรายงานและรับรองภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี เบอร์โทรศัพท์ : 093-165-9632
E-mail :
ID Line :

นางกัลยรัตน์ ถ้ำแก้ว
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

หน้าที่หลัก : ดำเนินงานเบิกเงินงบประมาณตามโครงการในแผนปฏิบัติการ ใบงวดสพฐ. และงบแลกเป้า (กลุ่มนิเทศฯ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มอำนวยการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ)
เบอร์โทรศัพท์ : 089-258-4639
E-mail :
ID Line :

นางสาวนิภาดา วงษ์น้อย
ลูกจ้างชั่วคราว

หน้าที่หลัก : จัดทำเอกสารขอรับเงินบำนาญปกติและบำเหน็จดำรงชีพ กรณีข้าราชการเกษียณอายุราชการ-ลาออก /จัดทำเอกสารขอรับเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ กรณีเกษียณอายุราชการ-ลาออก /จัดทำเอกสารขอรับเงินบำเหน็จตกทอด กรณีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ข้าราชการบำนาญ เสียชีวิต เบอร์โทรศัพท์ : 087-154-4053
E-mail :
ID Line :

นางสาวแพรวนภา โคกแก้ว
ลูกจ้างชั่วคราว

หน้าที่หลัก : ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-gp / จัดทำทะเบียนรับ-จ่ายพัสดุของโครงการ และงานสารบรรณกลุ่ม/ธุรการกลุ่ม
เบอร์โทรศัพท์ : 092-563-5382
E-mail :
ID Line :