กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายแมน คำวงษ์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

เบอร์โทรศัพท์กลุ่มบริหารงานบุคคล 0824286029

นางนงนุช ก้านเหลือง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

นางสายฝน บุญยัง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

หน้าที่หลัก : งานเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย/งานแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นายศรชัย ไชวุฒิ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นักหน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ/ งานเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายทรงศักดิ์ พรมเนตร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

หน้าที่หลัก : งานการยุบเลิกอัตราตำแหน่งข้าราชการ /ลูกจ้างประจำ กรณีต่างๆ /งานการจัดทำบัญชีรายชื่อและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ

นางสาวศศิธร สังข์ลาโพธิ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

หน้าที่หลัก : งานย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน/งานการทดลองปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามตรา38 ค(2)

นางภคอร บุตรพิมพ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ