กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายแมน คำวงษ์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางนงนุช ก้านเหลือง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
เบอร์โทรศัพท์ : 081-382-4170
E-mail :
ID Line :

นางสายฝน บุญยัง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

หน้าที่หลัก : งานเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย/งานแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 086-161-2262
E-mail :
ID Line :

นายศรชัย ไชวุฒิ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นักหน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ/ งานเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 089-506-5369
E-mail :
ID Line :

นายทรงศักดิ์ พรมเนตร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

หน้าที่หลัก : งานการยุบเลิกอัตราตำแหน่งข้าราชการ /ลูกจ้างประจำ กรณีต่างๆ /งานการจัดทำบัญชีรายชื่อและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ
เบอร์โทรศัพท์ : 092-935-2524
E-mail :
ID Line :

นางสาวศศิธร สังข์ลาโพธิ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

หน้าที่หลัก : งานย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน/งานการทดลองปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามตรา38 ค(2)
เบอร์โทรศัพท์ : 082-249-2709
E-mail :
ID Line :

ว่าที่ ร.ต.หญิง นัยนา โอชา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

หน้าที่หลัก : งานเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาให้แก่ผู้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ/งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
เบอร์โทรศัพท์ : 085-497-0204
E-mail :
ID Line :

นางภคอร บุตรพิมพ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์ : 065-594-2538
E-mail :
ID Line :

นางสาวอุมาพร วิเศษสิงห์
ลูกจ้างชั่วคราว

หน้าที่หลัก : งานขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และข้าราชการบำนาญในสังกัด
เบอร์โทรศัพท์ : 099-639-6118
E-mail :
ID Line :