โครงสร้างบุคลากร กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ว่าที่ร้อยตรี สุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

นายอารักษ์ วิเศษสิงห์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

นางสาวอุบลศรี ฟักจีน
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางวรัญญา เพ็งจันทร์
พนักงานพิมพ์ดีด

หน้าที่หลัก : งานธุรการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา/งานลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือการวิจัยภายในประเทศ ต่างประเทศ
เบอร์โทรศัพท์ : 086-377-8595
E-mail :
ID Line :