โครงสร้างบุคลากร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ว่าที่ร้อยตรี สุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

นายนิพนธ์ ภัทรวังส์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

นางสาวไอย์รินณ์ จันทร์แย้ม
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางไข่มุก มีแสง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษ
เบอร์โทรศัพท์ : 081-941-0499
E-mail :
ID Line :

นายศุภภัทร์ สาดา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน
เบอร์โทรศัพท์ : 087-776-8537
E-mail :
ID Line :

นางลักขณา หมกทุกข์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมกิจการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 089-942-5534
E-mail :
ID Line :

นางธิดารัตน์ ภัทรวังส์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มงานกองทุนเพื่อการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 089-535-2891
E-mail :
ID Line :

นางสาวศศิพร ศรีแก้ว
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

หน้าที่หลัก : งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
เบอร์โทรศัพท์ : 081-705-3451
E-mail :
ID Line :

นางศศิวรรณ ดอนชะเอม
นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

หน้าที่หลัก : ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยให้การช่วยเหลือ ให้คำปรึกษานักเรียน และดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับการส่งต่อจากระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เบอร์โทรศัพท์ : 083-079-9949
E-mail :
ID Line :