โครงสร้างบุคลากร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวไอย์รินณ์ จันทร์แย้ม
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางไข่มุก มีแสง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษ

นายศุภภัทร์ สาดา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน

นางลักขณา หมดทุกข์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมกิจการพิเศษ

นางธิดารัตน์ ภัทรวังส์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มงานกองทุนเพื่อการศึกษา

นางสาวศศิพร ศรีแก้ว
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

หน้าที่หลัก : งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย

นางสาวศศิวรรณ ดอกชะเอม
นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

หน้าที่หลัก : ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยให้การช่วยเหลือ ให้คำปรึกษานักเรียน และดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับการส่งต่อจากระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน