กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โครงสร้างบุคลากร กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายสมพร พิลาสันต์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

นายบุญส่ง โซยรัมย์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

นายเจษฎา ตันธนะ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ/กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ

นางสาวชนนิกานต์ รักอาชีพ
ลูกจ้างชั่วคราว

หน้าที่หลัก : งานสารบรรณของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้เครือข่าย Internet และดำเนินการตามระบบ MSkan2 AMSS PLUS และระบบ My Office
เบอร์โทรศัพท์ : 086-169-9397
E-mail : chonnikan5576@gmail.com
ID Line : 086-169-9397