บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายเจษฎา ตันธนะ
ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ

นางสาวชนนิกานต์ รักอาชีพ
ลูกจ้างชั่วคราว

หน้าที่หลัก : งานสารบรรณของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้เครือข่าย Internet และดำเนินการตามระบบ MSkan2 AMSS PLUS และระบบ My Office