กลุ่มอำนวยการ

โครงสร้างบุคลากร กลุ่มอำนวยกา

นายสมพร พิลาสันต์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

นายบุญส่ง โซยรัมย์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

นางอรพินธ์ ไชนสมทิพย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการ
เบอร์โทรศัพท์ : 085-661-3483
E-mail : orapint_ch@hotmail.com
ID Line : 061-421-5483

นางสาวณัฐณิชา ชัยยา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ

หน้าที่หลัก : งานเลขานุการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 086-0769478
E-mail : annchaiya66@gmail.com
ID Line : ann22032528

นางสาวกมลชนก เสือผู้
ลูกจ้างชั่วคราว

หน้าที่หลัก : ปฏิบัติงานสารบรรณกลางของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และงานธุรการกลุ่มอำนวยการ
เบอร์โทรศัพท์ : 091-274-0418
E-mail : kamonchanok.zq@gamil.com
ID Line :

นายนิคม หาดี
พนักงานธุรการ

หน้าที่หลัก : ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานยานพาหนะ
เบอร์โทรศัพท์ : 089-802-7155
E-mail :
ID Line : 089-802-7155

นายรุ่ง เนื้อแตงเย็น
พนักงานธุรการ

หน้าที่หลัก : ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ไปราชการ ประจำรถยนต์ราชการส่วนกลาง
เบอร์โทรศัพท์ : 085-291-2818
E-mail :
ID Line : 085-291-2818

นายสุทัศน์ ภู่เจริญ
พนักงานธุรการ

หน้าที่หลัก : ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ไปราชการ ประจำรถยนต์ราชการส่วนกลาง
เบอร์โทรศัพท์ : 081-829-4587
E-mail :
ID Line : 081-829-4587

นายสมพงษ์ เหรียญทอง
พนักงานธุรการ

หน้าที่หลัก : ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ไปราชการ ประจำรถยนต์ราชการส่วนกลาง
เบอร์โทรศัพท์ : 063-662-9565
E-mail :
ID Line : 063-662-9565

นายประยูร แสงทอง
ช่างปูน

หน้าที่หลัก : ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ : 097-273-2941
E-mail :
ID Line : 097-273-2941

นายจำเนียร เขียวแก้ว
ช่างระบบน้ำ

หน้าที่หลัก : ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ไปราชการ ประจำรถยนต์ราชการส่วนกลาง
เบอร์โทรศัพท์ : 084-801-7554
E-mail :
ID Line : 064-985-7748

นายยุทธิชัย นิลเขียว
ยาม

หน้าที่หลัก : ปฏิบัติหน้าที่ยามรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ และทรัพย์สินราชการ ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
เบอร์โทรศัพท์ : 088-429-6891
E-mail : Yutthichai6891@gmail.com
ID Line : yamme5555

นายชุติพนธ์ สมรูปกุลเศรษฐ์
ยาม

หน้าที่หลัก : ปฏิบัติหน้าที่ยามรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ และทรัพย์สินราชการ ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
เบอร์โทรศัพท์ : 082-252-2778
E-mail : chutipon.aung@gmail.com
ID Line : 082-252-2778

นางเพชร จับทอง
แม่บ้าน

หน้าที่หลัก : เปิด-ปิดอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดูแล รักษาความสะอาดภายในอาคารสำนักงานฯ ชั้น 2 และทั่วไปของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
เบอร์โทรศัพท์ : 089-913-5874
E-mail :
ID Line : phetjubthong

นางสาวชัญญาพัชญ์ สมรูปกุลเศรษฐ์
แม่บ้าน

หน้าที่หลัก : เปิด-ปิดอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดูแล รักษาความสะอาดภายในอาคารสำนักงานฯ ชั้น 1 และทั่วไปของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
เบอร์โทรศัพท์ : 081-008-8007
E-mail :
ID Line : 081-008-8007