บุคลากรกลุ่มอำนวยกา

นายเจษฎา ตันธนะ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางสาว หทัยทิพย์   มณฑาทัศน์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายนิคม หาดี
พนักงานธุรการ

นายรุ่ง เนื้อแตงเย็น
พนักงานธุรการ

นายสุทัศน์ ภู่เจริญ
พนักงานธุรการ

นายสมพงษ์ เหรียญทอง
พนักงานธุรการ

นายประยูร แสงทอง
ช่างปูน

นายจำเนียร เขียวแก้ว
ช่างระบบน้ำ

นายยุทธิชัย นิลเขียว
ยาม

นายชุติพนธ์ สมรูปกุลเศรษฐ์
ยาม

นางเพชร จับทอง
แม่บ้าน

นางสาวชัญญาพัชญ์ สมรูปกุลเศรษฐ์
แม่บ้าน