การคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับประกาศ เกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ “โครงการเพชรเสมากาญจน์ 2 ปีที่ 3”