การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกหน่วยงานได้มีส่วนรวมในการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีการร่วมวางแผน การแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ คณะทำงาน ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล อย่างหลากหลายรูปแบบ

  1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
  2. รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 1/2565
  3. ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565
  4. รายงานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน 1/65
  5. คำสั่งแต่งตั้งกรรมการร่วมจัดทำแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 2565
  6. รายงานการประชุมพิจารณาหลักสูตรการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 2565
  7. รายงานการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2565
การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/2565
การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/2565
การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/2565