ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
Kanchanaburi Primary Educational Service Area Office 2

ถ.กาญจนบุรี-อู่ทอง
ต.หนองโรง
อ.พนมทวน
จ.กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ 71140


ติดต่อเราได้ที่ :
โทร. 034-579234
โทรสาร 034-579234
 อีเมล์ saraban04018@obec.go.th
https://www.kan2.go.th
Facebook https://www.facebook.com/obeckan2
Line Official Account https://page.line.me/983kwmrz
Instagram https://www.instagram.com/obeckan2
Youtube https://www.youtube.com/c/KAN2Channel

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน

กลุ่ม/หน่วยหมายเลขโทรศัพท์
กลุ่มอำนวยการ099-4655917
กลุ่มนโยบายและแผน081-0311664
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร086-1699397
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์087-1544053
กลุ่มบริหารงานบุคคล082-4286027
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา092-8130535
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา085-4267195
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา083-0799949
หน่วยตรวจสอบภายใน097-2361197
กลุ่มกฎหมายและคดี086-1606508
หน้าห้องผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ099-6396118