ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

นายสมพร พิลาสันต์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
เบอร์โทรศัพท์ : 086-153-9827
E-mail : somporn.pil@sk1edu.go.th
ID Line : 0861539827
นายปกรณ์ ม่วงเจริญ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

เบอร์โทรศัพท์ : 083-006-2880
E-mail : pknmcr10@gmail.com
ID Line : 0830062880
นายอรัญ เทือกขันตี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

เบอร์โทรศัพท์ : 082-835-7458
E-mail : aran.kantee2519@gmail.com
ID Line : 0828357458
ดร.ฤทัยวรรณ หาญกล้า
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

เบอร์โทรศัพท์ :  0806553215
E-mail : .
ID Line : 0806553215

ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย

นางสาวสุภาพ จัดละ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ : 081-378-97xx
E-mail : s_Jadla@esdc.go.th
ID Line : 0813789xxx

นางสาวไอย์รินณ์ จันทร์แย้ม
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ : 081-856-96xx
E-mail : Irtn_2506@hotmail.com
ID Line : 0818569xxx

นางชนาฎ์นันช์ ศักดิ์สุนทร
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

เบอร์โทรศัพท์ : 093-295-1xxx
E-mail : Chananun2508@gmail.com
ID Line : 0932951xxx

นายแมน คำวงษ์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

เบอร์โทรศัพท์ : 086-177-3cxx
E-mail : Mankumvonong2508@hotmail.com
ID Line : 08636681xx

นางสาวพรรณพิมล วิเศษสิงห์
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

เบอร์โทรศัพท์ : 080-110-7290
E-mail : Panpimo09@gmail.com
ID Line : 0801107xxx

นางสาวสุรางค์ ธิตินิลนิธิ
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

เบอร์โทรศัพท์ : 092-278-3654
E-mail : fasai.colour@gmail.com
ID Line : 0922783xxxx

นางสาวอุบลศรี ฟักจีน
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ : 081-858-4673
E-mail : ubonsri939@gmail.com
ID Line : bonxx

นางสาวอินทิรา ชิวปรีชา
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

เบอร์โทรศัพท์ : 096-149-3926
E-mail : am_inti517@hotmail.com
ID Line : amtixx

นายเจษฎา ตันธนะ

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ/กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ
เบอร์โทรศัพท์ : 088-915-6565
E-mail : jedsada03@gmail.com
ID Line : 0889156565