ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

นายศักดิ์ ภักเกลี้ยง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
นางเสาวณี กิตติรักษ์วรากร
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

นายปรเมศร์ ล้อมวงษ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

นางจิตรา ดวงปรีชา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย

กมลวรรธน์ มนต์ประสิทธิ์
ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางไข่มุก มีแสง
ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางชนาฎ์นันช์ ศักดิ์สุนทร
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นายแมน คำวงษ์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวพรรณพิมล วิเศษสิงห์
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

นางสาวสุรางค์ ธิตินิลนิธิ
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน


นางสาวอุบลศรี ฟักจีน
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวอินทิรา ชิวปรีชา
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นายเจษฎา ตันธนะ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ

นางสาวลัดดาวัลย์  อำนวยศักดิ์โสภณ
ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ