ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่

ว่าที่ร้อยตรี สุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
เบอร์โทรศัพท์ : 084-428-5496
E-mail : Surasit09123@gmail.com
ID Line : 084 -428-5496

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นายปกรณ์ ม่วงเจริญ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เบอร์โทรศัพท์ : 083-006-2880
E-mail : pknmcr10@gmail.com
ID Line : 083-006-2880

นายอารักษ์ วิเศษสิงห์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานบุคคล และ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 086-168-0055
E-mail : arruk040104@gmail.com
ID Line : 086-168-0055

นายนิพนธ์ ภัทรวังส์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ กลุ่มนโยบายและแผน
เบอร์โทรศัพท์ : 089-184-8362
E-mail : niponpat@hotmail.com
ID Line : 089-184-8362

นายอรัญ เทือกขันตี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มส่งเสริมทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกลุ่มอำนวยการ
เบอร์โทรศัพท์ : 082-835-7458
E-mail : aran.kantee2519@gmail.com
ID Line : 082-835-7458

ข้อมูลผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสาวจินตนา สุขสมแดน
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ : 081-705-0814
E-mail : Jsuksomdan@esdc.go.th
ID Line : Jsuksomdan

นางสาวไอย์รินณ์ จันทร์แย้ม
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ : 081-856-9663
E-mail : Irtn_2506@hotmail.com
ID Line : 081-856-9663

นางชนาฎ์นันช์ ศักดิ์สุนทร
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

เบอร์โทรศัพท์ : 093-295-1959
E-mail : Chananun2508@gmail.com
ID Line :093-295-1959

นายแมน คำวงษ์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

เบอร์โทรศัพท์ : 086-177-3753
E-mail : Mankumvonong2508@hotmail.com
ID Line : 086-366-8199

นางสาวพรรณพิมล วิเศษสิงห์
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

เบอร์โทรศัพท์ : 080-110-7290
E-mail : Panpimo09@gmail.com
ID Line : 080-110-7290

นางสาวสุรางค์ ธิตินิลนิธิ
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

เบอร์โทรศัพท์ : 092-278-3654
E-mail : fasai.colour@gmail.com
ID Line : 092-278-3654

นางสาวอุบลศรี ฟักจีน
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ : 081-858-4673
E-mail : ubonsri939@gmail.com
ID Line : bon93

นางนราทิพย์ สอาดเอี่ยม
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ   

เบอร์โทรศัพท์ : 081-943-0358
E-mail : narathip_la@hotmail.com
ID Line : 081-943-0358

นางสาวอินทิรา ชิวปรีชา
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

เบอร์โทรศัพท์ : 089-744-3335
E-mail : am_inti517@hotmail.com
ID Line : amtira

นายเจษฎา ตันธนะ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ

เบอร์โทรศัพท์ : 061-528-9887
E-mail : Jedsada03@gmail.com
ID Line : 083-939-3915