ข้อมูล SP Center

ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน (SP Center) ในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2

ข้อมูลศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน

1.โรงเรียนบ้านหนองลาน
นายยุทธนา เหงี่ยมจุล ผู้อำนวนการโรงเรียนบ้านหนองลาน (ประธานศูนย์ SP)
หมู่ 11 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 โทรศัพท์ 034640326
2.โรงเรียนวัดสนามแย้
นายวรวิทย์ กลั่นบุศย์ ผู้อำนวนการโรงเรียนวัดสนามแย้
หมู่ 6 ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71190 โทรศัพท์ 034540247 Fax 034691175
3.โรงเรียนบ้านท่ามะกา
นายวรเทพ รักษาพงศ์ ผู้อำนวนการโรงเรียนบ้านท่ามะกา
เลขที่ 56 หมู่ 5 ถนนแสงชูโต ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 โทรศัพท์ 034640890
4.โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน
นนายกิตติศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวนการโรงเรียนวัดห้วยตะเคียน
เลขที่ 48/1 หมู่ 3 ต.ยางม่วง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 โทรศัพท์ 034649027 Fax 034649027
5.โรงเรียนวัดหนองโรง
นางสาวศิมาพร คชาชัย ผู้อำนวนการโรงเรียนวัดหนองโรง
หมู่ 7 ต.ยางม่วง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 โทรศัพท์ 034540268
6.โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด
นายยุทธนา เหงี่ยมจุล ผู้อำนวนการโรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด
เลขที่ 138 หมู่ 4 ต.ดอนชะเอม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
7.โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน
นายนพดล เล็กบาง ผู้อำนวนการโรงเรียนบ้านทุ่งประทุน
หมู่ 5 ต.ดอนชะเอม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 โทรศัพท์ 034695733
8.โรงเรียนวัดดอนชะเอม
นายประเดิม มีล้อม ผู้อำนวนการโรงเรียนวัดดอนชะเอม
เลขที่ 50 หมู่ 1 ถนนตะคร้ำเอน-ท่าไม้ ต.ดอนชะเอม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
9.โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง
นายสมเพชร จันทะจิตต์ ผู้อำนวนการโรงเรียนวัดเขาสะพานแร้ง
หมู่ 2 ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 70190
10.โรงเรียนบ้านหนองกรด
นายจิรศักดิ์ นิยมศักดิ์ ผู้อำนวนการโรงเรียนบ้านหนองกรด
หมู่ 5 ต.ยางม่วง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
1.โรงเรียนวัดสำนักคร้อ
นายโกวิท ทั่วจบ ผู้อำนวนการโรงเรียนวัดสำนักคร้อ (ประธานศูนย์ SP)
หมู่ 2 ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 โทรศัพท์ 034552669 Fax 034552669
2.โรงเรียนวัดท่าเรือ"อุตสาหะวิทยาคาร"
นายพิเชษฐ์ ฤทธิ์ศิริ ผู้อำนวนการโรงเรียนวัดท่าเรือ"อุตสาหะวิทยาคาร"
ถนนแสงชูโต ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 โทรศัพท์ 034561982 และ 0819423752
3.โรงเรียนบ้านบึงวิทยา
นางสาวรสสุคนธ์ มั่นคง ผู้อำนวนการโรงเรียนวัดสำนักคร้อ
หมู่ 9 ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 โทรศัพท์ 03-562014
4.โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง
หมู่ 7 ถนนตะคร้ำเอน-ท่าไม้ ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
5.โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
นางสาวอรอนงค์ ระงับพิศษ์ ผู้อำนวนการโรงเรียนบ้านรางกระต่าย
หมู่ 8 ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 โทรศัพท์ 034601503 Fax 034-601503
6.โรงเรียนบ้านหนองตาคง
นายพงศกร อะกะวงค์ ผู้อำนวนการโรงเรียนบ้านหนองตาคง
หมู่ 13 ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 โทรศัพท์ 034540252
7.โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน
นางสาววารุณี ตะโกภู่ ผู้อำนวนการโรงเรียนวัดตะคร้ำเอน
เลขที่ 321 ถนนท่าเรือพระแท่น ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
8.โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล
นางภรภัทร อรุณแข ผู้อำนวนการโรงเรียนวัดใหม่เจริญผล
เลขที่ 2 ถนนแสงชูโต ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 โทรศัพท์ 034561983 และ 0898366658
1.โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง
นายสมศักดิ์ ฉันทปราโมทย์ ผู้อำนวนการโรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง (ประธานศูนย์ SP)
หมู่ 10 ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 โทรศัพท์ 034643491 Fax 034-643176
2.โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร
นางสาวอานุช ศรสินชัย ผู้อำนวนการโรงเรียนบ้านไร่วิทยาคาร
หมู่ 4 ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 โทรศัพท์ 034643585
3.โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา
นายวินัย สีบานเย็น ผู้อำนวนการโรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา
หมู่ 4 ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
4.โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น
นายจามร วรรณากาญจน์ ผู้อำนวนการโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น
หมู่ 6 อุโลกสี่หมื่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 โทรศัพท์ 0819959003
5.โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์
นางชีวรัตน์ พลบำรุง ผู้อำนวนการโรงเรียนบ้านหนองซ่อมผึ้งผดุงวิทย์
เลขที่ 111 หมู่ 3 ต.อุโลกสี่หมื่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 โทรศัพท์ 034540244 Fax 034540244
6.โรงเรียนบ้านดอนรัก
นายประวัติชัย อินทวิชัย ผู้อำนวนการโรงเรียนบ้านดอนรัก
หมู่ 6 ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 โทรศัพท์ 034601907
7.โรงเรียนประชาวิทยาคาร
นางยุกฟ้า พวงธรรม ผู้อำนวนการโรงเรียนประชาวิทยาคาร
หมู่ 4 ต.อุโลกสี่หมื่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 โทรศัพท์ 034 540243
8.โรงเรียนบ้านดอนตาลเสี้ยน
นนายวินัย ทองดี ผู้อำนวนการโรงเรียนบ้านดอนตาลเสี้ยน
หมู่ 5 ต.อุโลกสี่หมื่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
9.โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น
นายชลิตร์ ตันเรืองศรี ผู้อำนวนการโรงเรียนวัดหนองไม้แก่น
หมู่ 6 ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
10.โรงเรียนวัดหนองลาน
นายเกษม ประจักษ์ศิลป์ ผู้อำนวนการโรงเรียนวัดหนองลาน
หมู่ 3 ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 โทรศัพท์ 034643387
11.โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142
นางสมหมาย ลิขิตธนานันท์ ผู้อำนวนการโรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142
หมู่ 2 ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
1.โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ
นายอาทิตย์ โยมด้วง ผู้อำนวนการโรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ
หมู่ 4 ถนนหวายเหนียว-หนองปลาหมอ ต.เขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 โทรศัพท์ 034640629
2.โรงเรียนบ้านเขาช่อง
นายอำนาจ คุ้มญาติ ผู้อำนวนการโรงเรียนบ้านเขาช่อง
หมู่ 8 ต.เขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
3.โรงเรียนวัดเขาใหญ่
นายนภภูมิ พรมแดน ผู้อำนวนการโรงเรียนวัดเขาใหญ่
หมู่ 3 ต.โคกตะบอง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
4.โรงเรียนวัดเขาตะพั้น
หมู่ 6 ต.โคกตะบอง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
5.โรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม
นายอำพร เลิศอาวาส ผู้อำนวนการโรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม
หมู่ 1 ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 โทรศัพท์ 034641364 Fax 034-641364
6.โรงเรียนบ้านหนองหิน
นางปภาวริน เลิศอาวาส ผู้อำนวนการโรงเรียนบ้านหนองหิน
หมู่ 1 ต.เขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 โทรศัพท์ 034692253
7.โรงเรียนวัดหนองพลับ
นางสาวสุภัทรา พุทธคุณรักษา ผู้อำนวนการโรงเรียนวัดหนองพลับ
หมู่ 11 ต.แสนตอ ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 โทรศัพท์ 034690419 Fax 034690419
8.โรงเรียนบ้านดอนเขว้า
หมู่ 6 ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
9.โรงเรียนบ้านชายธูป
นายจิรทีปต์ ลิ้มปฐมพิภพ ผู้อำนวนการโรงเรียนบ้านชายธูป
เลขที่ 4 หมู่ 5 ต.โคกตะบอง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 โทรศัพท์ 34540253
10.โรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร)
หมู่ 4 ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 โทรศัพท์ 034641205 และ 034641205
11.โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
นางสาวปัทมา สายสอาด ผู้อำนวนการโรงเรียนวัดหวายเหนียว"ปุญสิริวิทยา"
2 หมู่ 4 ต.หวายเหนียว อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 โทรศัพท์ 034543382 Fax 034543382
1.โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
นายบรรจง ปิ่นปฐม ผู้อำนวนการโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
47 หมู่ 7 ถนนแสงชูโต ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
2.โรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)
นางสาวชัชฎาพร ทองสุกใส ผู้อำนวนการโรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)
128 หมู่ 6 ต.พงตึก อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 โทรศัพท์ 034540251
3.โรงเรียนวัดดอนขมิ้น
เลขที่ 2 หมู่ 3 ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 โทรศัพท์ 034566427
4.โรงเรียนวัดคร้อพนัน
นางสาวราตรี ทองศรี ผู้อำนวนการโรงเรียนวัดคร้อพนัน
เลขที่ 77 หมู่ 7 ถนนท่าไม้-ตะคร้ำเอน ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 โทรศัพท์ 034542135 Fax 034541314
5.โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น
นางสุชาดา ชาวนาดอน ผู้อำนวนการโรงเรียนวัดกระต่ายเต้น
หมู่ 2 ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 โทรศัพท์ 034542681 Fax 034-542681
6.โรงเรียนบ้านท่าพะเนียง
หมู่ 2 ต.ท่าเสา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
7.โรงเรียนวัดดงสัก
นางกมลทิพย์ อิงปัญจลาภ ผู้อำนวนการโรงเรียนวัดดงสัก
เลขที่ 109 หมู่ 4 ต.พงตึก อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 โทรศัพท์ 034541356
8.โรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์
นายปิยะ ลิ้มฉาย ผู้อำนวนการโรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์
หมู่ 5 ต.ท่าเสา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
1.โรงเรียนวัดเบญพาด
นายวิชา จุลทรักษ์ ผู้อำนวนการโรงเรียนวัดเบญพาด (ประธานศูนย์ SP)
เลขที่ 2 หมู่ 2 ถนนดอนตาเพชร-ทุ่งคอก ต.พังตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 โทรศัพท์ 034656440 Fax 034656041
2.โรงเรียนวัดบ้านทวน
นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวนการโรงเรียนวัดบ้านทวน
หมู่ 9 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
3.โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
นนายจำเริญ ทองศักดิ์ ผู้อำนวนการโรงเรียนบ้านบ่อระแหง
หมู่ 5 ต.พังตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 โทรศัพท์ 034577137
4.โรงเรียนวัดพังตรุ
นางสุรีพร บำรุงชล ผู้อำนวนการโรงเรียนวัดพังตรุ
หมู่ 20 ต.พังตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 โทรศัพท์ 034577180
5.โรงเรียนบ้านกระเจา
นายปรีดา วิเศษสิงห์ ผู้อำนวนการโรงเรียนบ้านกระเจา
หมู่ 10 ต.พังตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 โทรศัพท์ 034656042
6.โรงเรียนบ้านดอนสระ
ว่าที่ร้อยโทบุรินทร์ จงถวิล ผู้อำนวนการโรงเรียนบ้านดอนสระ
หมู่ 6 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
7.โรงเรียนบ้านโป่งกูป
นายประยูร อินทะนาม ผู้อำนวนการโรงเรียนบ้านโป่งกูป
หมู่ 4 ต.พังตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 โทรศัพท์ 034577303
1.โรงเรียนวัดดอนเจดีย์
นางดวงฤดี สมจิตร ผู้อำนวนการโรงเรียนวัดดอนเจดีย์ (ประธานศูนย์ SP)
หมู่ 2 ต.ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 โทรศัพท์ 034652158
2.โรงเรียนวัดทุ่งสมอ
นางสาวอัจฉรี จำนงกุล ผู้อำนวนการโรงเรียนวัดทุ่งสมอ
หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งสมอ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034659235 Fax 034-659495
3.โรงเรียนบ้านหลุมหิน
นางสาวธัญชนก ดอกพรม ผู้อำนวนการโรงเรียนบ้านหลุมหิน
หมู่ 10 ถนนห้วยสะพาน-บ่อพลอย ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 โทรศัพท์ 034682293
4.โรงเรียนวัดห้วยสะพาน
นายอนุสรณ์ สัตยากุล ผู้อำนวนการโรงเรียนวัดห้วยสะพาน
หมู่ 2 ถนนกาญจนบุรี - อู่ทอง ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 โทรศัพท์ 034579233
5.โรงเรียนวัดนาพระยา
นายประพัฒ รุ่งเรือง ผู้อำนวนการโรงเรียนวัดนาพระยา
เลขที่ 6 หมู่ 6 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
6.โรงเรียนบ้านห้วยด้วน
หมู่ 5 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 โทรศัพท์ 0852943018 และ 0902255106
7.โรงเรียนบ้านรางยอม
หมู่ 8 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
8.โรงเรียนบ้านหนองขุย
1 หมู่ 4 ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
9.โรงเรียนบ้านวังรัก
นางสุดาพร ชูชื่น ผู้อำนวนการโรงเรียนบ้านวังรัก
หมู่ 7 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
10.โรงเรียนวัดบ้านน้อย
นนางสาวปีย์รดา แซ่มช้อย ผู้อำนวนการโรงเรียนวัดบ้านน้อย
หมู่ 3 ต.ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 โทรศัพท์ 034540185
11.โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า)
นางกัณฐิกา ชื่นใจ ผู้อำนวนการโรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 2
หมู่ 5 ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 โทรศัพท์ 034577117
12.โรงเรียนบ้านสระลุมพุก
นางสาวฤทัยรัตน์ เส็งดอนไพร ผู้อำนวนการโรงเรียนบ้านสระลุมพุก
หมู่ 1 ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 โทรศัพท์ 034682080
1.บ้านดอนมะขาม
นายไพรวิทย์ ใจกล้า ผู้อำนวนการโรงเรียนบ้านดอนมะขาม
หมู่ 1 ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
2.โรงเรียนอนุบาลพนมทวน
นายวิรัช กุ้ยอ่อน ผู้อำนวนการโรงเรียนอนุบาลพนมทวน
หมู่ 2 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71170 โทรศัพท์ 034656226 Fax 034656226
3.โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ
นายดนัย พิศุทธิ์ภูมิเลิศ ผู้อำนวนการโรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ
หมู่ 6 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71170
4.โรงเรียนบ้านหนองจอก
นางเกณิกา ชัยวัฒน์ ผู้อำนวนการโรงเรียนบ้านหนองจอก
หมู่ 4 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71170
5.โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105
นายธรรมะ เที่ยงธรรม ผู้อำนวนการโรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105
หมู่ 5 ถนนกาญจนบุรี - อู่ทอง ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71170 โทรศัพท์ 034571233 Fax 034571233
6.โรงเรียนวัดสาลวนาราม
นายพินิจ แสนวัง ผู้อำนวนการโรงเรียนวัดสาลวนาราม
หมู่ 7 ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
7.โรงเรียนบ้านบ่อหว้า
หมู่ 9 ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 โทรศัพท์ 034517900 และ 034516619
8.โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
นายศักดิ์ชาย ผิวสุข ผู้อำนวนการโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
หมู่ 8 ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
9.โรงเรียนบ้านโคราช
นนางสาวพิมพ์พิชชา บุญสืบสันติ ผู้อำนวนการโรงเรียนบ้านโคราช
หมู่ 15 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71170 โทรศัพท์ 034656336
1.โรงเรียนบ้านซ่อง
นางยลพรรษ์ ศิริรักษ์ ผู้อำนวนการโรงเรียนบ้านซ่อง (ประธานศูนย์ SP)
หมู่ 13 ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170 โทรศัพท์ 0 34650033 Fax 034650033
2.โรงเรียนบ้านวังไผ่
นายพิรุณ ประภาจิตสุนทร ผู้อำนวนการโรงเรียนบ้านวังไผ่
หมู่ 2 ต.วังไผ่ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170
3.โรงเรียนบ้านหนองตายอด
หมู่ 8 หมู่ 7 ต.วังไผ่ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170
4.โรงเรียนบ้านอ่างหิน
นายบรรเจิตต์ วงษ์วรรณ์ ผู้อำนวนการโรงเรียนบ้านอ่างหิน
หมู่ 8 ต.วังไผ่ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170
5.โรงเรียนบ้านนาใหม่
นายวราศักดิ์ อินทสิทธิ์ ผู้อำนวนการโรงเรียนบ้านนาใหม่(ประธานศูนย์ SP)
หมู่ 5 ต.วังไผ่ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170 โทรศัพท์ 034506709
6.โรงเรียนบ้านเขาศาลา
เลขที่ 199 หมู่ 7 ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170
7.โรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า
เลขที่ 28 หมู่ 11 ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170 โทรศัพท์ 034540111 และ 0864145840
8.โรงเรียนบ้านทัพพระยา
หมู่ 8 ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170 โทรศัพท์ 034677025
9.โรงเรียนบ้านเขากรวด
นายชลอ ทองดีเลิศ ผู้อำนวนการโรงเรียนบ้านเขากรวด
หมู่ 5 ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170
10.โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา
นนายณัฐพล ดำรงค์ฤทธิ์ ผู้อำนวนการโรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา
เลขที่ 261 หมู่ 3 ถนนอู่ทอง - บ่อพลอย ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170
11.โรงเรียนบ้านไพรงาม
นางสาวสุขหทัย โพธิ์สวรรค์ ผู้อำนวนการโรงเรียนบ้านไพรงาม
หมู่ 15 ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170
1.โรงเรียนวัดเขารักษ์
นายบรรพต ท่าน้ำตื่น ผู้อำนวนการโรงเรียนวัดเขารักษ์ (ประธานศูนย์ SP)
หมู่ 5 ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170 โทรศัพท์ 034571861 และ 034571860 Fax 034571861
2.โรงเรียนวัดดอนแสลบ
นายสมนึก พงษ์สกุล ผู้อำนวนการโรงเรียนวัดดอนแสลบ
หมู่ 1 ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170 โทรศัพท์ 034568166 และ 034568166 Fax 034568166
3.โรงเรียนวัดหนองปลิง
นายเสวย เสนแก้ว ผู้อำนวนการโรงเรียนวัดหนองปลิง
หมู่ 10 ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170 โทรศัพท์ 0818548358
4.โรงเรียนบ้านตลุงใต้
นางสาวอัจฉราภรณ์ บัวลังกา ผู้อำนวนการโรงเรียนบ้านตลุงใต้
หมู่ 6 ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170
5.โรงเรียนบ้านพนมนาง
นายสิทธิชัย พันนัทธี ผู้อำนวนการโรงเรียนบ้านพนมนาง
เลขที่ 209 หมู่ 2 ถนนดอนแสลบ - ช่องด่าน ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170 โทรศัพท์ 034681227
6.โรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้ง
นายธานี เพิกเฉย ผู้อำนวนการโรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้ง
หมู่ 8 ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170 โทรศัพท์ 034680236
1.โรงเรียนวัดสระลงเรือ
นายธนิตย์ โพธิ์เจริญ ผู้อำนวนการโรงเรียนวัดสระลงเรือ (ประธานศูนย์ SP)
หมู่ที่ 1 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034568053
2.โรงเรียนบ้านไผ่สี
ว่าที่ ร.อ.เมธี ทองรอด ผู้อำนวนการโรงเรียนบ้านไผ่สี
หมู่ 2 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170 โทรศัพท์ 034568221
3.โรงเรียนบ้านห้วยยาง
นางประทุม บุญมาเกิด ผู้อำนวนการโรงเรียนบ้านห้วยยาง
เลขที่ 88 หมู่ 3 ถนนอู่ทอง - บ่อพลอย ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170
4.โรงเรียนบ้านสระจันทอง
นางสาวกิ่งกาญ จงประจันต์ ผู้อำนวนการโรงเรียนบ้านสระจันทอง
หมู่ 5 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170 โทรศัพท์ 034540122
5.โรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข
หมู่ 7 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170
6.โรงเรียนเมตตาจิตต
หมู่4 ตำบลสระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0832208140
7.โรงเรียนบ้านห้วยลึก
นายประสิทธิชัย หมดทุกข์ ผู้อำนวนการโรงเรียนบ้านห้วยลึก
เลขที่ 199 หมู่ 6 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170 โทรศัพท์ 034540140 และ 0818589575