คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

                 ○ คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล

                 ○ คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

                 ○ คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

                 ○ คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

                 ○ คู่มือและมาตรฐานการปฏฺิบัติงานของบุคลากร กลุ่มอำนวยการ

                 ○ คู่มือและมาตรฐานการปฏฺิบัติงานของบุคลากร กลุ่มนโยบายและแผน

                 ○ คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มงานกฎหมายและคดี

                 ○ คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร หน่วยตรวจสอบภายใน

                 ○ คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

                 ○ คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร