ติดต่อ สพป.กาญจนบุรี เขต 2

  ติดต่อเรื่อง


  ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ
  – สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบเอกสาร
  – ตรวจสอบและพิจารณาเรื่องร้องเรียนโดย กลุ่มกฎหมายและคดี
  – กรณีเรื่องร้องเรียนมีความยุ่งยากซับซ้อน จำมีการนำเรื่องเข้าพิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและแจ้งผลการพิจารณาต่อผู้ร้องเรียน
  – แจ้งผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนไม่เกิน 30 วัน ที่ได้รับเรื่องร้องเรียน
  สถานที่ติดต่อสื่อสาร
  1. ร้องเรียนด้วยตนเอง หรือไปรษณีย์
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
  ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140

  2. แจ้งเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์
  เบอร์โทรศัพท์ 034-579234

  3. แจ้งเรื่องร้องเรียนผ่าน E-Mail
  info@kan2.go.th