ประกันสิทธิและโอกาส

นักเรียนทุกคนต้องได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกัน