นักเรียนทุกคนต้องได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกัน