ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 21-24 ธันวาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 21-24 ธันวาคม 2566 ขอให้โรงเรียนดำเนินการตรวจสอบรายชื่อโรงเรียน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน ตามกิจกรรมที่ได้ประกาศเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2566 หากไม่ถูกต้อง สามารถประสานมายังนางลักขณา หมดทุกข์ โทร 089-9425534

การขอเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอน /ผู้เข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
ขอให้โรงเรียนนำเอกสารประกอบการขอเปลี่ยนตัว ตามแบบที่แนบมาพร้อมนี้ ให้คณะกรรมการในวันแข่งขัน