สร้างบ้านเติมบุญ กองทุนวันละบาท

วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดโอกาส