หน่วยตรวจสอบภายใน

โครงสร้างบุคลากร หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวสุรางค์ ธิตินิลนิธิ
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวสุเพ็ญ จิยะพานิชกุล
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบภายใน/วางแผนการตรวจสอบภายใน จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี และจัดทำแผนปฏิบัติการตรวจสอบประจำปี
เบอร์โทรศัพท์ : 097-236-1197
E-mail :
ID Line :