หน่วยตรวจสอบภายใน

โครงสร้างบุคลากร หน่วยตรวจสอบภายใน

ว่าที่ร้อยตรี สุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

นางสาวสุรางค์ ธิตินิลนิะฺ
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวสุเพ็ญ จิยะพานิชกุล
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบภายใน/วางแผนการตรวจสอบภายใน จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี และจัดทำแผนปฏิบัติการตรวจสอบประจำปี
เบอร์โทรศัพท์ : 097-236-1197
E-mail :
ID Line :