○ การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร

         ○ การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

         ○ การพัฒนาบุคลากร

         ○ การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

         ○ การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ