โรงเรียนวัดเขารักษ์ กิจกรรมการประกวดแข่งขันการอ่านภาษาอังกฤษ “อ่านออกเสียง และสะกดคำตามเสียง Phonics”

วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2565 นายบรรพต  ท่าน้ำตื้น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขารักษ์  และคณะครู ขอขอบคุณ คณะกรรมการทุกท่านที่ได้มาประเมินความสามารถในการแข่งขันการอ่านภาษาอังกฤษ  “อ่านออกเสียง และสะกดคำตามเสียง Phonics” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต2 ตามโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ระดับชั้นที่เข้าร่วม ชั้นอนุบาล 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

You may also like...